Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Άρθρα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οδηγία 2018/844 – Τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ - Υποβολή Αιτήσεων

Τροποποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ Β’/181/26.01.2018)

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»[/su_heading]

 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Με την κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΑ/οικ.170472 από τις 26.01.2018  τροποιείται ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων είχε εγκριθεί από τις 30.06.2017 με την ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581.
 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται ότι  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 προβλέπεται ότι για το [highlight]αρχικό Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ' οίκον” (Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Β ́ 54) [/highlight]  τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας  και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
 
Το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή της απόφασης οικ. 42554/11.08.2014  που αφορά τον καθορισμός συμψηφισμού των ποσών πουκαταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”. Και στην περίπτωση αυτή, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας (27.01.2018) και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
 [su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

Στις 08/02/2018 υπεγράφη  η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών παρέδωσε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, ως προς την εξυπηρέτηση των αιτήσεων με βάση την απόλυτη χρονική σειρά υποβολής.

Οι διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Τομείς παρέμβασης[/su_heading]

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη είναι μία κατοικία εφόσον:

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες:

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι οι νέες κατηγορίες προστίθενται βάση των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων των ωφελούμενων. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, [highlight]δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου.[/highlight]

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων[/su_heading]

Σημαντική καινοτομία  που εισάγει το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνεπώς η λήψη
δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος. Στην πλατφόρμα θα ελέγχεται αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.  Η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους
ικανότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Επιλέξιμες Παρεμβάσεις[/su_heading]

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει :

[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]  Να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]  Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]  Να επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Στο νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση τους έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Χρήσιμες Συνδέσεις[/su_heading]

 1. Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Εξοικονόμησης Κατ' Οικον ΙΙΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2018

Εναρξη λειτουργίας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» στο τηλέφωνο 210.3000.877

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]

Φλαμανδικό Κοινοβούλιο

4342/2015

Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων σε Κτίρια, Βιομηχανίες και Μεταφορές

Ο Οδηγός αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενεργειακών ελέγχων στην χώρα μας [highlight]σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του νόμου 4342/2015[/highlight] για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ο ενεργειακός έλεγχος ορίζεται διεθνώς ως ο συστηματικός έλεγχος και ανάλυση της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας μιας μονάδος, ενός κτιρίου, ενός συστήματος ή μίας επιχείρησης. Στόχος του ελέγχου είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός των ενεργειακών ροών και του δυναμικού βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Ο έλεγχος συνοδεύεται από την σχετική αναφορά αυτών.

Στον νόμο 4342/2015 για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ο ενεργειακός έλεγχος ορίζεται ακριβώς όπως και στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ ως εξής:

«Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική διαδικασία με σκοπό την απόκτηση επαρκούς γνώσης του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μίας ομάδας κτιρίων, μίας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, καθώς και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, και με την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.

Βασικό αντικείμενο του ενεργειακού ελέγχου είναι ο εντοπισμός και ιεράρχηση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τα κριτήρια της ενεργειακής και της οικονομικής απόδοσης. Συχνά το αντικείμενο και η διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου επεκτείνεται ώστε να καλύψει και θέματα επαλήθευσης της εξοικονομησης ενέργειας η οποία επέρχεται μετά την λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο παρών Οδηγός καθορίζει τις Διαδικασίες, τις Απαιτήσεις και τις Κατευθύνσεις (ΔΑΚ) των ενεργειακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις και τους χώρους ενός βιομηχανικού ή κτιριακού συγκροτήματος ή στις μεταφορές. Καλύπτονται τόσο οι ΔΑΚ του επικαλούμενου συνοπτικού ενεργειακού ελέγχου όσο και του εκτενούς ελέγχου. Οι διαδικασίες του ενεργειακού ελέγχου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαδικασιών και απαιτήσεων για την ενεργειακή διαχείριση και των μελετών εξοικονόμησης ενέργειας (τεχνικοοικονομικές μελέτες επενδύσεων).

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Ελάχιστα Κριτήρια Πληρότητας Ενεργειακών Ελέγχων[/su_heading]

Με τον Νόμο 4342/2015 εναρμονίστηκε στο Ελληνικό δίκαιο η νέα Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (EED – Energy Efficiency Directive) η οποία αντικατέστησε την Οδηγία ESD (2006/32/EE).  Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Νόμου. Διενεργούνται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 16247 περί ενεργειακών ελέγχων, όπως ισχύουν.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι βασίζονται στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές :

α) βασίζονται σε επικαιροποιημένα, μετρήσιμα, ανιχνεύσιμα λειτουργικά δεδομένα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και (για την ηλεκτρική ενέργεια) σε χαρακτηριστικά φορτίου,

β) περιλαμβάνουν λεπτομερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, περιλαμβανομένων και των μεταφορών,

γ) βασίζονται όπου είναι δυνατόν σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (Life Cycle Cost Analysis – LCCA).  Δεν στηρίζονται πλέον σε απλές περιόδους αποπληρωμής (Simple Payback Periods – SPP).  Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπ' όψιν: 

 • οι μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις,
 • οι εναπομένουσες αξίες των μακροπρόθεσμων επενδύσεων
 • και τα ποσοστά αναπροσαρμογής

δ) είναι αναλογικοί και επαρκώς αντιπροσωπευτικοί ώστε να δίδουν μια αξιόπιστη εικόνα της συνολικής ενεργειακής απόδοσης. Αποσκοπούν στον αξιόπιστο εντοπισμό των σημαντικότερων ευκαιριών για βελτίωση. Οι ενεργειακοί έλεγχοι επιτρέπουν λεπτομερείς και επικυρωμένους υπολογισμούς των προτεινόμενων μέτρων. Παρέχουν σαφείς πληροφορίες ως προς το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

[hr]

Ο νέος νόμος 4342/2015 κατέστησε  ενιαία την διαδικασία ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανία και κτίρια.  Στην διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο τομέας των μεταφορών. Επίσης καθορίζει  με σαφήνεια ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι στηρίζονται στην πραγματική ενεργειακή κατανάλωση.  Αντίθετα από την χρήση υπολογιστικών εκτιμήσεων  για την κατανάλωση αυτής όπως καθοριζόταν αρχικά στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]

Εκδηλώσεις

Sustainable District Energy Conference 2019

Sustainable District Energy Conference 2019

Sustainable District Energy Conference 2019

Το συνέδριο 1st Sustainable District Energy Conference 2019 πραγματοποιείται από τις 23 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2019 στο Reykjavik της Ισλανδίας.  Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει  μια εικόνα των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς:

 • Ενεργειακή ασφάλεια
 • Επίπεδο εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου
 • Βελτίωση της Ποιότητας ζωής
 • Μείωση του κόστους θέρμανσης

Στο νέο πλαίσιο που θέτει η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχουν αναλάβει.   Ο τομέας οικιακής και βιομηχανικής θέρμανσης και ψύξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση   αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον σκοπό αυτό.  Σήμερα σημετέχει με ποσοστό ~ 51%  στην τελική κατανάλωση της ΕΕ.  Για τον λόγο αυτό αποτελεί κύριο πεδίο ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή επιτροπή   η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τον τομέα αυτό.

Η θέρμανση χώρων  αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου αυτού.  Με την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η γεωθερμία και τα ηλιοθερμικά συστήματα,  οι εκπομπές CO2 θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά.

Η περίπτωση της Ισλανδίας είναι χαρακτηριστική.  Ο τρόπος με τον οποίο η χώρα πραγματοποίησε την μετάβση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παρουσιαστεί ως παράδειγμα αναφοράς. Η πρακτική της μετάβασης που ακολουθήθηκε μπορεί να υιοθετηθεί για παρόμοιες ενεργειακές μεταβάσεις σε όλη την Ευρώπη και ευρύτερα. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί επίσης στον ρόλο της καινοτομίας σε τέτοιες μεταβάσεις.

Το Sustainable District Energy Conference 2019 θα προσφέρει μια γεμάτη ατζέντα με έως και έξι εργαστήρια και οκτώ συνεδριάσεις. Συνολικά αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 50 ομιλητές και καθηγητές στην εκδήλωσή.