Άρθρα

Το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας αερίων εκπομπών

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παραμείνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης (ETS) τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης διαπραγμάτευσης από το 2013-2020. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας την Τετάρτη. Η κατάσταση της συμμετοχής της Βρετανίας στο καθεστώς μετά την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2019 ήταν μέχρι σήμερα ασαφής.

Η υπουργός Ενέργειας και Καθαρής Ανάπτυξης κ. Claire Perry δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί επίσημα, αλλά η κυβέρνηση ήθελε να διασφαλίσει τις εταιρείες που καλύπτονται από το σχέδιο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία είναι ο δεύτερη  μεγαλύτερη χώρα σε  εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη.  Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η βιομηχανία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών δικαιωμάτων εκπομπής (EUA) στο ETS. Σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας εκπομπών του θερμοκηπίου, οι επιχειρήσεις αυτές χρεώνονται  για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκπέμπουν στο πλαίσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εταιρείες αυτές ζήτησαν από τη Βρετανική κυβέρνηση να παραμείνει η χώρα στο σύστημα έως το τέλος της τρέχουσας φάσης διαπραγμάτευσης για την αποφυγή διαταραχών. Ωστόσο η θέση των εταιρειών δεν είναι ομόφωνη για το αν η Βρετανία θα πρέπει να παραμείνει στο σύστημα και μετά το πέρας της περιόδου αυτής.

Σύστημα εμπορίας εκπομπών στο Ηνωμένο Βασίλειο – Δεσμεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο  κ. Perry δήλωσε  ότι η Βρετανία έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει μια τιμή για τον άνθρακα ως μέσο μείωσης των εκπομπών.  Ωστόσο θα χρησιμοποιήσει την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσο πίεσης  για να «εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να διερευνήσει  αν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες» για να το επιτύχει αυτό.

Οι κανόνες του συστήματος εμπορίας αερίων εκπομπών  ETS καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολούθως επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να είναι πολιτικά δύσκολο για το Ηνωμένο Βασίλειο να δικαιολογηθεί η παραμονή της χώρας στο σύστημα.

Η Βρετανία έχει νομικά δεσμευτικό στόχο να μειώσει τις εκπομπές επιβλαβών αερίων θερμοκηπίου κατά 80% από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050. Συμπεριλαμβάνονται τα παραγόμενα από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα,

Πηγή προέλευσης: World Energy News magazine, by Susanna Twidale

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.
Σύστημα εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου – ΚΥΑ 181478/965 (ΦΕΚ 3763Β/26.10.2017)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 181478/965 από 26.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 3763Β/26.10.2017)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ “σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου” του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β΄ 1931) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή έχει ως κύριο στόχο την ενσωμάτωση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) αερίων του θερμοκηπίου και τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών που αποβλέπουν στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικά αποτελεσματικό. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα συμβάλλει στη συνολική μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη διεθνή κοινότητα για την αύξηση της συνεισφοράς του ευρωπαϊκού συστήματος στην επίτευξη της συνολικής / παγκόσμιας μείωσης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.

Η απόφαση επιφέρει κατά βάση τις ακόλουθες μεταβολές:

(α) Με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης απόφασης καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στον τομέα αερομεταφορών της χώρας. Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της απόφασης αυτής.

[su_divider text=»Αρχή της σελίδας» style=»dotted»]

(β) Αναθεωρούνται και τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του ΣΕΔΕ σε σταθερές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό πλαίσιο καθορίσθηκε το 2004 με την Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/2004 (Φ.Ε.Κ. 1931/Β/27.12.2004)  – «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις».

Έκτοτε η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα με σειρά νομοθετημάτων και ειδικότερα:

  • Υ.Α. Η.Π 26910/852/Ε103/2013, (ΦΕΚ 1021/Β/25.4.2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ …κλπ» (1931/Β), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009»»
  • Υ.Α. Η.Π. 57495/2959/Ε103/2010, (ΦΕΚ 2030/Β/29.12.2010) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κλπ» (1931/Β), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 καθώς και με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009»»
  • Υ.Α. Η.Π. 9267/468/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (1931/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 203/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο» του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004»

Με τη νέα απόφαση ουσιαστικά καταργείται η Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/2004 και διαμορφώνεται νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Προβλέπονται Μεταβατικοί Κοινοτικοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή σε σταθερές εγκαταστάσεις και ειδικότερα:

στην αστική τηλεθέρμανση και στην συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας για την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης,

  • στον καθορισμό της βάσης υπολογισμού σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες εγκαταστάσεων παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστάσεων δέσμευσης, αγωγών μεταφοράς ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης CΟ2, και δεν είναι νεοεισερχόμενες,
  • στο ποσοστό 5% της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που καθορίζονται σε νεοεισερχόμενους, σύμφωνα με την απόφαση 2011/278/ΕΚ,
  • σε εγκαταστάσεις που αφορούν σε τομείς ή επιμέρους τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα,
  • σε εγκαταστάσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, εκτός εάν αποδεικνύεται η επαναλειτουργία τους μέσα σε εύλογο χρόνο.

Τα μέτρα και οι κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται στην απόφαση 2011/278/ΕΚ.

[su_divider text=»Αρχή της σελίδας» style=»dotted»]

 

 

 

[hr]