Μονάδα Συμπαραγωγής

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”18″ align=”left”]Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρικής ισχύος[/su_heading]

Η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος (Compined Heat and Power production – CHP)  είναι η συνδυασμένη ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος από την ίδια πηγή πρωτογενούς ενέργειας.

Η συμπαραγωγή είναι μια πολύ αποδοτική μορφή μετατροπής της ενέργειας.  Συμβάλλει σημαντικά στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση της  πρωτογενούς ενέργειας του καυσίμου σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρήση μίας πηγής καυσίμου για την ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού)  είναι σημαντικά πιο ενεργειακά και οικονομικά αποδοτική σε σχέση με την παραδοσιακή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

[hr]

Οι συνδυασμένες μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού είναι [highlight]συνήθως χωροθετημένες κοντά στους τελικούς χρήστες[/highlight]  για την μείωση των απωλειών μεταφοράς και διανομής. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουν επίσης τη συνολική απόδοση των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Η πραγματική απόδοση μιας μονάδας Σ.Η.Θ. εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά παρέχει την θερμότητα που παράγει. Δεδομένου ότι το μέσο μεταφοράς της  θερμικής ενέργειας είναι συνήθως το νερό, η απόδοση είναι μεγαλύτερη όταν η μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι πιο κοντά στα κτίρια που εξυπηρετεί.

Η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος  λειτουργεί καλύτερα ως μια αποκεντρωμένη μορφή ενεργειακού εφοδιασμού με περισσότερες και μικρότερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωροθετημένες  πολύ κοντά στις τοπικές κοινότητες.  Η μείωση της απόστασης μεταξύ των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των καταναλωτών καθιστά επίσης πιο αποτελεσματική την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της μείωσης των απωλειών.

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”18″ align=”left”]Πλεονεκτήματα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος[/su_heading]

Η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος  παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””]  μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας,

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””]  μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων,

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””]  ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα τελικού ενεργειακού προϊόντος,

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””] μεγιστοποίηση της σκοπιμότητας ανάπτυξης ενεργειακών συστημάτων αποκεντρωμένης παραγωγής. Το γεγονός προκύπτει από την ταυτόχρονη παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος.  Αυτές μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ομάδων τοπικών καταναλωτών, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την υψηλή απόδοση λόγω ελαχιστοποίησης των απωλειών μεταφοράς.

Η συνδυασμένη εισαγωγή αποκεντρωμένων συστημάτων Σ.Η.Θ. με χρήση καυσίμων βιομάζας οδηγεί ταυτόχρονα στην εγγυημένη παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”double” divider_color=”#df1339″ size=”6″]