Διαμόρφωση τιμής πώλησης

Διαμόρφωση τιμής πώλησης Φυσικού αερίου Απόφαση ΡΑΕ 22/2017 (ΦΕΚ Β'/498/20.02.2017)

Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής.

Με την απόφαση 22/2017 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει την έγκριση της μεθοδολογίας διαμόρφωσης Τιμολογίων Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής από 1η Ιανουαρίου 2017.

Η διαμόρφωση των τιμολογίων γίνεται ως ακολούθως:

Διαμόρφωση Τιμής πώλησης Φυσικού αερίου

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά τέλη + ΦΠΑ

Στην Διαμόρφωση τιμής πώλησης Φυσικού αερίου περιλαμβάνονται (στα Λοιπά τέλη)  οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι:Ετ

Ετήσιο Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

Ετήσιο Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ

Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Αυτό γίνεται  σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/ 12.01.2001 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Το ύψος των ετησίων ανταποδοτικών τελών, όπως αυτά καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση, αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Με βάση την  Απόφαση ΡΑΕ 472/2017 (ΦΕΚ Β'/2158/23.06.2017)  διαμορφώθηκε σε  0,24 €/ 1000 m3. Μετά την αναπροσαρμογή του με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή του 2016. Ο δείκτης αυτός ανήλθε για το 2016 στο -0,8%.

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ως αναπροσαρμόσθηκε με το Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α'/94/27.05.2016).

Φ.Π.Α.: Στη συνολική αξία (χρέωση προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ).

Με την ίδια απόφαση, επιβάλλεται η διακριτή καταγραφή στα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες των χρεώσεων διανομής και μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 2 περίπτωση (ε) του Νόμου 4001/2011. Εγκρίνεται επίσης το Μικτό Περιθώριο Κέρδους για την ΕΠΑ Αττικής.

Το περιθώριο αυτό στην Διαμόρφωση τιμής πώλησης Φυσικού αερίου διαμορφώνεται σύμφωνα με την απόφαση ανά κατηγορία τιμολογίου. Οι κατηγορίες των τιμολογίων περιλαμβάνουν:

(α) το Οικιακό Τιμολόγιο
(β) το Επαγγελματικό / Βιομηχανικό (για καταναλώσεις < 1,1 GWh / έτος)
(γ) το μεγάλο Εμπορικό (για καταναλώσεις > 1,1 GWh / έτος)
(δ) το μεγάλο Βιομηχανικό – 1η Κλίμακα (για καταναλώσεις > 1,1 GWh / έτος) και
(ε) το μεγάλο Βιομηχανικό – 2η Κλίμακα (για καταναλώσεις > 1,1 GWh / έτος)

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.