Φύλλο Εφημερίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ Α’/18/25.01.2013) – Διαρθρωτικές αλλαγές

Νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ Α'/18/25.01.2013) – Διαρθρωτικές αλλαγές

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' του νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.  Ειδικότερα στην ενότητα αυτή προβλέπονται:

Τομέας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:

Με το άρθρο 31 του νόμου καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τα τυπικά προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.  Προβλέπεται επίσης η εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν την άσκηση δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Τομέας ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Με το άρθρο 32 τροποποιούνται οι νόμοι 4001/2011 και 3889/2010. Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση του Ειδικού λογαριασμού για ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ με την επιβολή Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΤΜΕΑΡ). Το τέλος διαφοροποιείται ανά κατηγορία πελατών συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών.

Τομέας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:

Ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και τροποποιείται το άρθρο 63Α του Νόμου 4001/2011.   Επίσης στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/ 2010 (Α΄ 182), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), οι λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους» αντικαθίσταται με τις λέξεις «το δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους.»

Λήψη αρχείου : Νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ Α'/18/25.01.2013) Διαρθρωτικές αλλαγές

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.