Εθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Φυσικού Αερίου

Φύλλο Εφημερίδας ΚυβέρνησηςΕθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Φυσικού Αερίου – Η εισαγωγή, εμπορία (προμήθεια), μεταφορά και διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ρυθμίστηκε αρχικά με τον  Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α’ 252/6.12.1995).

Ακολούθως και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου που επέβαλλε το 2ο Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κοινούς κανόνες στην εσωτερική αγορά αερίου (Οδηγία 2003/55/ΕΚ και Ε.Κ. 1775/2005) εκδόθηκε ο  Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α’ 313/27.12.2005)  περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι προβλέψεις ανωτέρω Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών.

Σε συνέχεια,  με το 3ο ενεργειακού Πακέτου και για την εναρμόνιση με τις προβλέψεις αυτού (ειδικότερα την Οδηγία 2009/73/ΕΚ και τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 713/2009 και 715/2009), εκδόθηκε ο νέος ενεργειακός νόμος Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ο οποίος αντικατέστησε κατά το πλείστον τον Ν. 3428/2005. Στόχος ήταν η περαιτέρω ομαλή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και της δημιουργίας ίσων όρων πρόσβασης για όλες τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε.

 Με την Οδηγία 2009/73/ΕΚ θεσπίσθηκε η υποχρέωση διαχωρισμού των δικτύων από τις δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής  [highlight]με την υιοθέτηση τριών εναλλακτικών μοντέλων (ownership unbundling, ISO, ITO),[/highlight].  Αυτό συνέβη επειδή θεωρήθηκε ότι ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός που προβλέπονταν στην προηγούμενη και καταργηθείσα Οδηγία 2003/55/ΕΚ δεν επέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τον ανωτέρω επιδιωκόμενο σκοπό.

Ο Ν. 4001/2011 αρχικά προέβλεπε μόνο την υιοθέτηση του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού (ownership unbundling). Με την από  16.12.2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 262/16.12.2011) προβλέφθηκαν:

α) η δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ) για τα Συστήματα Μεταφοράς που ανήκαν σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, και

β) η δυνατότητα επιλογής, από όσες Κάθετα Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις το επιθυμούν, του μοντέλου του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού. Οι διατάξεις του Ν. 4001/2011 σχετικά με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) ,  την Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’229/19.11.12 και τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/25.01.2013) .

Με τους Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015) ,  Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015) , καθώς και τον  Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016) , το άρθρο 55 του  Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α’ 182/27.09.2016)  και το άρθρο 15 του  Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016) , τροποποιήθηκε ο Ν. 4001/2011 με σκοπό την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Επιδίωξη ήταν η αναμόρφωση του πλαισίου διανομής φυσικού αερίου μέσω της υποχρέωσης των Κάθετα Ολοκληρωμένων Εταιρειών Φυσικού Αερίου για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Διαχείρισης Δικτύων Διανομής από τις δραστηριότητες προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και της διεύρυνσης του ορισμού του «Επιλέγοντος» Πελάτη.

Οι νέες ως άνω διατάξεις περιέχουν, επίσης, λεπτομερείς προβλέψεις σχετικά με την πραγματοποίηση του εν λόγω νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού.

Διαμόρφωση τιμής πώλησης

Διαμόρφωση τιμής πώλησης Φυσικού αερίου (ΦΕΚ Β'/498/20.02.2017)

Διαμόρφωση τιμής πώλησης Φυσικού αερίου Απόφαση ΡΑΕ 22/2017 (ΦΕΚ Β'/498/20.02.2017) Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της…

Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ Α'/179/22.08.2011) Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου

Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ Α'/179/22.08.2011)Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς…
Φυσικό Αέριο