Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ Α’/194/19.09.2014) Τροποποίηση του νόμου 4001/2011

Εσωτερική αγορά Φυσικού αερίου

Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ Α'/194/19.09.2014)

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

Ο Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ Α'/194/19.09.2014) επηρεάζει την Ενιαία Εσωτερική Ρυθμιζόμενη Αγορά Φυσικού Αερίου.  Με το άρθρο 15 του παρόντος νόμου τροποποιείται ο Νόμος 4001/2011 (Α' 179) με την προσθήκη του άρθρου 65Α. Με βάση το νέο άρθρο καθορίζονται ρυθμιστικές διατάξεις για τον Εθνικό Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.).  Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν τις Κάθετα Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου και τους μετόχους που μετέχουν στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι:

A) Η διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο

«Άρθρο 65Α
1. Ειδικά όσον αφορά στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, στην περίπτωση που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προέρχεται από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 65, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει την αναστολή της άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας ή άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοιες αποφάσεις ή ενέργειες αναφέρονται, ιδίως, η μη χορήγηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ιδιαιτέρως δε των επενδύσεων εκείνων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε μορφή και των διασυνδέσεων του ΕΣΦΑ με διασυνοριακούς αγωγούς διαμετακόμισης και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

β) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θα εμπόδιζε το ΔΕΣΦΑ ΑΕ να συμμορφωθεί με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στις αρμοδιότητες ελέγχου, παροχής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της ΡΑΕ, ή να συμμορφωθεί με τυχόν διακρατικές συμφωνίες και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι μέτοχοί της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις προβούν σε ενέργειες ή λάβουν αποφάσεις με τις οποίες η συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνδέεται ή εξαρτάται, άμεσα ή έμμεσα, με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανόμενης της Ελλάδας, ή τη σύναψη ή την εφαρμογή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

B) Η διασφάλιση συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο για την αγορά φυσικού αερίου

Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ Α'/194/19.09.2014)

Ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες ελέγχου, παροχής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της ΡΑΕ, ή συμμόρφωσης  με τυχόν διακρατικές συμφωνίες και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται οι σχετικές κυρώσεις για την παραβίαση των ανωτέρω.

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.