Νόμος 3428/2005 (ΦΕΚ Α’/313/27.12.2005) Απελευθέρωση Αγοράς φυσικού αερίου

Ο Νόμος 3428/2005 (ΦΕΚ Α'/313/27.12.2005)  αφορά την Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητες της προμήθειας, της μεταφοράς, της διανομής, της αποθήκευσης, της υγροποίησης φυσικού αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) εντός της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Με τις διατάξεις του Νόμου 3428/2005 καθορίζονται οι αρμοδιότητητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τηνα γορά του Φυσικού αερίου. Οι αρμοδιότητες αυτές εστιάζουν:

 • Διαφύλαξη της ασφάλειας εφοδιασμού και αδιάλειπτης τροφοδοσίας της αγοράς με φυσικό αέριο

 • Προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά του φυσικού αερίου και την εύρρυθμη λειτουργία της

 • Προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των ευπαθών ομάδων

 • Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών και οικονομικά αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών

Σύσταση Διαχειστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Ο Νόμος 3428/2005  καθιστά την ΡΑΕ υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο.  Επίσης καθορίζει τις υποχρεώσεις των εταιρειών Φυσικού αερίου. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). Η εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. καθίσταται υπεύθυνη για την λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.). Αυτή θα πρέπει να γίνεται εφεξής κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Θα πρέπει να διασφαλίζονται η αξιοπιστία παροχής φυσικού αερίου καθώς και οι ανάγκες των χρηστών.

Κώδικας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Με τον Νόμο 3428/2005 (ΦΕΚ Α'/313/27.12.2005) θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Κώδικας Διαχείρισης αποτελεί το σημαντικότερο κείμενο της δευτερογενούς Νομοθεσίας της αγοράς φυσικού αερίου.  Θέτει τους λεπτομερείς κανόνες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου όλων των Προμηθευτών, ή και των καταναλωτών φυσικού αερίου.  Επίσης, θέτει τις βάσεις για τη μετεξέλιξη του Ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου σε πύλη εισόδου φυσικού αερίου για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με βάση τον Κώδικα Διαχείρισης εισάγονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Δέσμευση δυναμικότητας

  Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δέσμευση δυναμικότητας στο Ε.Σ.Φ.Α. (Σύστημα Μεταφοράς και Εγκατάσταση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα).

 • Πρότυπες συμβάσεις

  Το περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη των προτύπων Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων ΥΦΑ μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των Χρηστών. Οι Χρήστες μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με διάρκεια από μία ημέρα μέχρι και μακροχρόνιες, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τη διαθέσιμη δυναμικότητα του ΕΣΦΑ.

 • Λεπτομερείς κανόνες

  Οι λεπτομερείς κανόνες που διέπουν την απελευθέρωση δυναμικότητας σε σημεία εξόδου ή εισόδου του Ε.Σ.Φ.Α., για την εξυπηρέτηση καταναλωτών οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν Προμηθευτή, ή να προμηθευτούν οι ίδιοι φυσικό αέριο για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών τους

 • Αύξηση δυναμικότητας

  Επιβάλλεται η υποχρέωση επαύξησης της δυναμικότητας σε σημεία εισόδου ή και εξόδου, όταν η υφιστάμενη δυναμικότητα δεν επαρκεί για την τροφοδοσία νέων καταναλωτών φυσικού αερίου.

 • Δευτερογενής αγορά

  Θεσπίζεται δευτερογενής αγορά δυναμικότητας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες του ΕΣΦΑ να εκχωρούν δυναμικότητα που έχουν δεσμεύσει και δεν χρησιμοποιούν, σε άλλους Χρήστες.

 • Διαδικασίες μεταπώλησης

  Περιγράφονται οι διαδικασίες για την μεταπώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου μεταξύ καταναλωτών.

 • Κανόνες ασφαλούς λειτουργίας

  Θεσπίζονται κανόνες για την ασφαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ και παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΕΣΦΑ να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλισή της. Επίσης, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εξισορρόπηση φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ.

 • Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

  Θεσπίζονται οι κανόνες για την Μελέτη Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία θα καταρτίζεται το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και θα παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής του.

 • Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστήμα

  Περιγράφεται το αναλυτικό περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και εκείνο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Η εγκατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρονικών αυτών συστημάτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη μίας σύγχρονης Οργανωμένης Αγοράς Φυσικού Αερίου, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

 • Διαδικασία Επίλυσης διαφορών

  Θεσπίζεται διαδικασία επίλυσης διαφορών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α.

Διευθέτηση Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

Ο Νόμος 3428/2005 (ΦΕΚ Α'/313/27.12.2005) εισάγει την δυνατότητα αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.). Ως Α.Σ.Φ.Α. χαρακτηρίζονται τα συστήματα που δεν εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ως καθορίζεται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου.  Με τον νόμο αυτό προσδιορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες χορήγησης των αδειοδοτήσεων αυτών.

Νόμος 3428/2005 (ΦΕΚ Α'/313/27.12.2005) – Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού αερίου

Σχετικές Διατάξεις

 • «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»

 • «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας. Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.»

 • «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.