Λέβητας

Οριακές τιμές εκπομπών για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Οι Οριακές τιμές εκπομπών για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης είχαν προσδιορισθεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2193/ΕΕ από 28/11/2015.  Οι εκπομπές αυτές δεν είχαν ενταχθεί μέχρι τότε σε ρύθμιση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι ρύποι που προέρχονται από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης συντελούν όλο και  περισσότερο στην ατμοσφαιρική ρύπανση.  Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της χρήσης βιομάζας ως καυσίμου που είναι αποτέλεσμα  των ακολουθούμενων πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια.

Hμεταφορά της οδηγίας 2015/2193/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ήταν δεσμευτικό να υλοποιηθεί μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα συμμορφώθηκε με την πρόσφατη απόφαση της – ΚΥΑ οικ. 6164 (ΦΕΚ Β'/1107/27.03.2018). Η απόφαση αυτή αφορά τον “Περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 313/1/28.11.2015)”

Αντικείμενο εφαρμογής – Ορισμοί

Μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Με την μεταφορά της  οδηγίας 2015/2193/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο,  θεσπίζονται μέτρα, κανόνες και διαδικασίες για τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και σκόνης στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Καθορίζονται επίσης κανόνες για την παρακολούθηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η μείωση των προαναφερόμενων  ατμοσφαιρικών εκπομπών και των πιθανών κινδύνων που αυτές ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Εγκατάσταση καύσης
Μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Ως μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης ορίζονται οι μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερης των 50 MW ανεξαρτήτως του είδους των χρησιμοποιούμενων καυσίμων.

Συνδυασμός που σχηματίζεται από δύο ή περισσότερες νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης θεωρείται ενιαία μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης και η ονομαστική θερμική ισχύς τους προστίθεται με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος της μονάδας, όταν:

  • τα απαέρια τέτοιων μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου ή
  • λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες, τα απαέρια τέτοιων μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης θα μπορούσαν, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, να απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου.

Πεδίο εφαρμογής

Ως μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης ορίζονται οι μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερης των 50 MW. Ανεξαρτήτως του είδους των χρησιμοποιούμενων καυσίμων. Συνδυασμός που σχηματίζεται από δύο ή περισσότερες νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης θεωρείται ενιαία μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης.

Hονομαστική θερμική ισχύς τους προστίθεται με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος της μονάδας. Αυτό συμβαίνει όταν:

(α) τα απαέρια τέτοιων μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου ή 

(β) λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες, τα απαέρια τέτοιων μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης θα μπορούσαν, με απόφαση της αρμόδιας αρχής,     να απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου.

Hυπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ. 6164 (ΦΕΚ Β'/1107/27.03.2018) εφαρμόζεται επίσης σε συνδυασμό που σχηματίζεται από νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης.  Εφαρμόζεται ακόμη και εάν η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50 MW. 

Εξαιρείται η περίπτωση συνδυασμού που σχηματίζει μονάδα καύσης που καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450), όπως έχει τροποποιηθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 44105/1398/Ε.103/2013 (Β’ 1890), 34062/957/Ε103/2015 (Β’ 1793), 181627/1185/2016 (Β’ 2494) (Οδηγία 2010/75/ΕΕ).

Οριακές Τιμές Εκπομπών


Όλες οι Οριακές τιμές εκπομπών που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, ορίζονται σε θερμοκρασία 273,15 Κ και πίεση 101,3 kΡa. με διόρθωση ως προς την περιεκτικότητα των απαερίων σε υδρατμούς και με τυπική περιεκτικότητα σε Ο2 ως ακολούθως:

6% για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα,


3% για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που δεν είναι μηχανές ούτε αεριοστρόβιλοι και τροφοδοτούνται με υγρά και αέρια καύσιμα

15% για τις μηχανές και τους αεριοστροβίλους.

Οριακες τιμές εκπομπών – Σχετικές διατάξεις για τις μονάδες καύσης

Μικρού & μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης

Αντίθετα, οι εκπομπές λόγω καύσης σε μικρού μεγέθους μονάδες και συσκευές  καλύπτονται από εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στην οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/1189 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 «σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον οποίο καθορίζονται απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των ανωτέρω λεβήτων στερεού καυσίμου με ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη ή ίση με 500 kilowatt (kW).

Επιπλέον, η καύση καυσίμων σε μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης καλύπτεται, από τις 7 Ιανουαρίου 2013,  από την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ).

Παρατήρηση

Οι διατάξεις που αφορούν τις μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ούτε στις δραστηριότητες δοκιμών. Προϋπόθεση για αυτό είναι ότι αυτές δεν διαρκούν περισσότερο από δύο έτη.

Απαλλαγές για υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που λειτουργούν έως 500 ώρες ετησίως

(α) Οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που λειτουργούν έως 500 ώρες ετησίως, ως κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας. Αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στους προαναφερόμενους πίνακες.  Το χρονικό όριο των 500 ωρών αυξάνεται σε 1.000 ώρες λειτουργίας στις ακόλουθες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή έκτακτων περιστάσεων:

για εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδεδεμένα νησιά στην περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησί,

μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας σε περιπτώσεις εξαιρετικά ψυχρών καιρικών φαινομένων.

Σε όλες τις περιπτώσεις  των υφιστάμενων μονάδων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης συμμόρφωσης, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών σκόνης 200 mg/Nm3 για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα.

Υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW

(β)  Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπών  εφόσον τουλάχιστον το 50% της παραγωγής χρήσιμης θερμότητας της μονάδας, ως κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε δημόσιο δίκτυο με σκοπό την τηλεθέρμανση. Σε περίπτωση τέτοιας απαλλαγής, οι οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται από την κατά περίπτωση αρμόδια για τον καθορισμό τους αρχή δεν υπερβαίνουν τα 1.100 mg/Nm3 για το SO2 και τα 150 mg/Nm3 για τη σκόνη.

Υφιστάμενες Μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν ως κύριο καύσιμο στερεή βιομάζα

(γ) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν ως κύριο καύσιμο στερεή βιομάζα, οι οποίες βρίσκονται σε ζώνες όπου, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης 14122/549/Ε.103/2011 (Β’ 488)  όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 174505/607/2017 (Β’ 1311) (Οδηγία 2008/50/ΕΚ), η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές της εν λόγω οδηγίας είναι εξασφαλισμένη, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπών σκόνης.  Σε περίπτωση τέτοιας απαλλαγής, οι οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται από την κατά περίπτωση αρμόδια για τον καθορισμό τους αρχή δεν υπερβαίνουν τα 150 mg/Nm3 για τη σκόνη.

Μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW, που χρησιμοποιούνται για να θέτουν σε λειτουργία σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου

(δ) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, οι υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να θέτουν σε λειτουργία σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και προστασία του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών NOx.

Απαλλαγές για ΝΕΕΣ Μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Απαλλαγές για ΝΕΕΣ μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης από τις Οριακές τιμές εκπομπών

Οι νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που λειτουργούν έως 500 ώρες ετησίως, ως κυλιόμενο μέσο όρο τριετίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών. Σε περίπτωση τέτοιας απαλλαγής, ισχύει οριακή τιμή εκπομπών σκόνης 100 mg/Nm3 για τις μονάδες που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα.

Διοξείδιο του άνθρακα

Το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας αερίων εκπομπών

Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παραμείνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης (ETS) τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης διαπραγμάτευσης…
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή - Προσαρμογή Doha

Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή - Προσαρμογή Doha Το Πρωτόκολλο του Κιότο αναθεωρήθηκε το 2012 με την συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών…
Κλιματική Αλλαγή

Πρωτόκολλο του Κιότο - Κλιματική Αλλαγή

Πρωτόκολλο του Κιότο - Κλιματική Αλλαγή1. Εισαγωγή Το Πρωτόκολλο του Κιότο εφαρμόζεται με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη…
Αλλαγή του κλίματος

Κλιματική Αλλαγή - Η Συμφωνία των Παρισίων

Κλιματική Αλλαγή - Η Συμφωνία των Παρισίων Η Συμφωνία των Παρισίων είναι μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε…
Σύστημα εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου - ΚΥΑ 181478/965 (ΦΕΚ 3763Β/26.10.2017)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 181478/965 από 26.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 3763Β/26.10.2017)Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής…

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Παρακαλούμε εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Αξιολογήστε το άρθρο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να υποβάλλετε αξιολόγηση.