Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή Doha

Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή Doha

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αναθεωρήθηκε το 2012 με την συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών στην Ντόχα του Κατάρ.  Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης περιλαμβάνουν:

 • Νέες δεσμεύσεις για τα μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο του παραρτήματος Ι.  Τα συμβαλλόμενα μέλη συμφώνησαν να αναλάβουν δεσμεύσεις και για δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Η περίοδος αυτή ορίζεται  από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως την 31  Δεκεμβρίου 2020. 
 • Περιλαμβάνεται αναθεωρημένος κατάλογος των αερίων θερμοκηπίου (GHG) που πρέπει να αναφέρονται από τα μέρη κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης.  Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πλέον τους ακόλουθους αέριους ρύπους:
  • το Διοξείδιο του άνθρακα – Carbon dioxide (CO2)
  • το Μεθάνιο – Methane (CH4)
  • το υποξείδιο του Αζώτου – Nitrous oxide (N2O)
  • τους Υδροφθοράνθρακες  – Hydrofluorocarbons (HFCs)
  • Perfluorocarbons (PFCs)
  • το Φθοριούχο Θείο – Sulphur hexafluoride (SF6)
  • Nitrogen trifluoride (NF3)
 • Περιλαμβάνονται τροποποιήσεις σε αρκετά άρθρα του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν  ειδικά σε θέματα της πρώτης περιόδου δέσμευσης που χρειάστηκε να επικαιροποιηθούν για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Αναθεώρηση στόχων Πρωτοκόλλου[/su_heading]

Στις 21 Δεκεμβρίου 2012, η τροπολογία διαβιβάστηκε από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενεργώντας ως θεματοφύλακας, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Κυότο σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του πρωτοκόλλου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης 2008 – 2013, 37 βιομηχανικές χώρες και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά μέσο όρο πέντε τοις εκατό 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης (2013 – 2020), τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 18% κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά την οκταετή περίοδο από το 2013 έως το 2020. Ωστόσο, η σύνθεση των μερών κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης είναι διαφορετική από την πρώτη.

[hr]

Το πλήρες κείμενο της προσαρμογής του Πρωτοκόλλου Κιότο

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]