Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου

ΚΥΑ 181478/965 (ΦΕΚ 3763Β/26.10.2017)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 181478/965 από 26.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 3763Β/26.10.2017)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ “σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου” του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β΄ 1931) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περιεχόμενο της απόφασης

Η απόφαση αυτή έχει ως κύριο στόχο την ενσωμάτωση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) αερίων του θερμοκηπίου και τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών που αποβλέπουν στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικά αποτελεσματικό. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα συμβάλλει στη συνολική μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη διεθνή κοινότητα για την αύξηση της συνεισφοράς του ευρωπαϊκού συστήματος στην επίτευξη της συνολικής / παγκόσμιας μείωσης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.

Βασικές μεταβολές

Η απόφαση επιφέρει κατά βάση τις ακόλουθες μεταβολές:

(α) Με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης απόφασης καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στον τομέα αερομεταφορών της χώρας. Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της απόφασης αυτής.

(β) Αναθεωρούνται και τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του ΣΕΔΕ σε σταθερές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό πλαίσιο καθορίσθηκε το 2004 με την Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/2004 (Φ.Ε.Κ. 1931/Β/27.12.2004) – «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις».

Σχετικές Διατάξεις

Έκτοτε η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα με σειρά νομοθετημάτων και ειδικότερα:

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ …κλπ» (1931/Β), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009»

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 ΚΥΑ «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κλπ» (1931/Β), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 καθώς και με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009»

 • «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (1931/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο» του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004»

Μεταβατικές διατάξεις

Με τη νέα απόφαση ουσιαστικά καταργείται η Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/2004 και διαμορφώνεται νέο θεσμικό πλαίσιο. Προβλέπονται Μεταβατικοί Κοινοτικοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή σε σταθερές εγκαταστάσεις και ειδικότερα:

 • Τηλεθέρμανση & Συμπαραγωγ’η

  Στην αστική τηλεθέρμανση και στην συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας για την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης

 • Καθορισμός βάσης Υπολογισμού

  Στον καθορισμό της βάσης υπολογισμού σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες εγκαταστάσεων παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστάσεων δέσμευσης, αγωγών μεταφοράς ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης CΟ2, και δεν είναι νεοεισερχόμενες.

 • Νεοεισερχόμενες εγκαταστάσεις

  Στο ποσοστό 5% της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που καθορίζονται σε νεοεισερχόμενους, σύμφωνα με την απόφαση 2011/278/ΕΚ,

 • Εγκαταστάσεις με κίνδυνο διαρροής άνθρακα

  Σε εγκαταστάσεις που αφορούν σε τομείς ή επιμέρους τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

 • Εγκαταστάσεις που διακόποτυν την λειτουργία τους

  Σε εγκαταστάσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, εκτός εάν αποδεικνύεται η επαναλειτουργία τους μέσα σε εύλογο χρόνο.

Τα μέτρα και οι κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται στην απόφαση 2011/278/ΕΚ.

Λήψη αρχείου :
ΚΥΑ Αριθμ. 181478/965 (ΦΕΚ Β'/3763/26.10.2017) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.