Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Αρκαδίας

Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Αρκαδίας

Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Αρκαδίας ξεκίνησε την λειτουργία της το 2007. Τροφοδοτεί την πόλη της Μεγαλόπολης Αρκαδίας με θερμική ενέργεια για την θέρμανση εσωτερικών χώρων και παραγωγή θερμού νερού χρήσης. Το δίκτυο διανομής τηλεθέρμανσης της πόλης καλύπτει γεωγραφικά περίπου το 30% της πόλης. Στο δίκτυο είναι σήμερα συνδεδεμένα 516 κτίρια, ήτοι περίπου το ένα τρίτο των υφιστάμενων οικοδομών. Η θερμαινόμενη επιφάνεια με την χρήση τηλεθέρμανσης σήμερα ανέρχεται σε ~ 90.000 m2.

Το συνολικό ονομαστικό εγκατεστημένο φορτίο ανέρχεται σε 21.8 ΜWth ενώ το ετεροχρονισμένο φορτίο αιχμής  προσεγγίζει τα 9 MWth. Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης βασίζεται στην απολαβή θερμικής ενέργειας από την ΙΙΙ Μονάδα λιγνιτικού ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ Α.Ε.

Η μονάδα βρίσκεται  σε απόσταση ~ 4.5 km από το κέντρο της πόλης. Η ονομαστική θερμική ισχύς ανέρχεται σε 20 MWth.  Η απολαβή γίνεται με την χρήση διάταξης εναλλαγής θερμότητας ( δύο εναλλάκτες οριζόντιου σωληνωτού τύπου  U tubes 8 MWth  + 12 MWth συνδεδεμένοι εν σειρά).

Η θερμική ενέργεια μεταφέρεται με την βοήθεια αντλητικών συγκροτημάτων μέσω υφιστάμενου συστήματος αγωγών μεταφοράς στο κεντρικό αντλιοστάσιο διανομής της εγκατάστασης. Η μεταφορά και διανομή του θερμού νερού στην πόλη και τους καταναλωτές πραγματοποιείται μέσω υπόγεια τοποθετημένου δικτύου χαλύβδινων προμονωμένων αγωγών κατά ΕΝ13941 / ΕΝ253:2009.  Οι αγωγοί ενσωματώνουν αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

Για την μεταφορά του θερμού νερού από τον ΑΗΣ στο κεντρικό αντλιοστάσιο χρησιμοποιούνται δύο αντλίες μεταφοράς ονομαστικής παροχής 200 m3/h. Για την κυκλοφορία του θερμού νερού στο δίκτυο διανομής χρησιμοποιούνται δύο κύρια αντλητικά συγκροτήματα ονομαστικής παροχής 300 m3/h το κάθε ένα.

Ως μέσο μεταφοράς της θερμικής ενέργειας χρησιμοποιείται το θερμό νερό με ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής τους 90ο και ονομαστική θερμοκρασία επιστροφής τους 65ο (Δt = 25 oC – σύστημα τηλεθέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών.

Για την κάλυψη των αιχμών ζήτησης και εφεδρείας  υφίσταται σήμερα  στον  χώρο του κεντρικού αντλιοστασίου εγκατεστημένο λεβητοστάσιο με καύσιμο DIESEL / ΒΙΟΜΑΖΑ συνολικής ονομαστικής δυναμικότητας 2 x 7 = 14 MWth.  Το σύστημα παραγωγής υποβοηθείται από υφιστάμενη χαλύβδινη δεξαμενή εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας χωρητικότητας 1.617 m3 και στιγμιαίας ονομαστικής θερμικής ισχύος 10 MWth. H ικανότητα εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας ανέρχεται σε 60 MWth.  Το κεντρικό αντλιοστάσιο, το λεβητοστάσιο και η δεξαμενή εναποθήκευσης είναι χωροθετημένα στο όριο της πόλης και σε απόσταση 1.3 km από αυτή.

Το συνολικό σύστημα τηλεθέρμανσης είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τις καταναλώσεις με θερμοκρασίες θερμού νερού προσαγωγής, οι οποίες θα κυμαίνονται εποχιακά μεταξύ 50°C και 85°C, με μέγιστη δυνατή οριακή θερμοκρασία λειτουργίας τους 90°C. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις κτιρίων επιτρέπουν θερμοκρασίες επιστροφής στο δευτερεύον κυμαινόμενες εποχιακά μεταξύ 40°C και 65°C.

Η επιλογή της ικανότητας των αντλιοστασίων και ο τρόπος ρύθμισης της παροχής (με μεταβολή του αριθμού στροφών των αντλιών) έγιναν έτσι ώστε να  εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ελάχιστη διατιθέμενη πίεση στον δυσμενέστερο καταναλωτή (θερμικό υποσταθμό) 0.8-1 bar.

Η σύνδεση των κτιρίων στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής είναι έμμεση και λαμβάνει χώρα με την χρήση θερμικών υποσταθμών νερού / νερού κατάλληλης ονομαστικής θερμικής ισχύος σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων.

Η διασύνδεση των κτιρίων στο δίκτυο διανομής της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης γίνεται έμμεσα με την προμήθεια και εγκατάσταση  θερμικών υποσταθμών θερμού νερού διαφόρων επιπέδων ονομαστικής ισχύος ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων η ισχύς των οποίων κυμαίνεται από 25 Mcal/h (29 kWth) έως και 200 Mcal/h (233 kWth).

Το υφιστάμενο σήμερα δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας καλύπτει γεωγραφικά περίπου το 30% της πόλης και έχει κατασκευασθεί με υπόγεια τοποθετημένους χαλύβδινους προμονωμένους αγωγούς ονομαστικών διαμέτρων από DN25 έως και DN250 mm σύμφωνα με το πρότυπο EN253:2003. Το αρχικά εγκατεστημένο δίκτυο έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί με την μέθοδο της ψυχρής εγκατάστασης (cold installation) ήτοι την εγκατάσταση απευθείας των προμονωμένων τμημάτων με την χρήση loops παραλαβής διαστολών και για τον λόγο αυτό η μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 93-95ο C. Ωστόσο για τις προβλεπόμενες στο μέλλον επεκτάσεις, μετασκευές  και τροποποιήσεις αυτού προβλέπεται η χρήση αντισταθμιστών εκκίνησης σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ13941:2010  που αφορά την μέθοδο σχεδιασμού και εγκατάστασης προμονωμένων αγωγών σε δίκτυα τηλεθέρμανσης (Design and Installation  of pre insulated bonded pipe systems for district heating”.

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ