Ιστορικό

Hτηλεθέρμανση Κοζάνης αποτελεί το μεγαλύτερο εγκατεστημένο δίκτυο απομακρυσμένης παραγωγής, μεταφοράς και διανομής θερμικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η θερμική ενέργεια παρέχεται για την θέρμανση εσωτερικών χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ξεκίνησε την λειτουργία της  κατά την χειμερινή περίοδο 1993 – 1994 με την αρχική περίοδο ως πιλοτική με την σύνδεση 360 κτιρίων.Λειτουργεί ως εσωτερική διεύθυνση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Τηλεθέρμανση Κοζάνης &Δραστηριότητες

 • Διασφάλιση θερμικής ενέργειας

  Η διασφάλιση της θερμικής ενέργειας στην Τηλεθέρμανση Κοζάνης από τον ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ.

 • Παραγωγή θερμικής ενέργειας

  Η παραγωγή πρόσθετης θερμικής ενέργειας σε λεβητοστάσιο της επιχείρησης εφόσον απαιτηθεί για την κάλυψη των φορτίων αιχμής / εφεδρείας.

 • Μεταφορά & Διανομή θερμικής ενέργειας

  Η μεταφορά , διανομή και διάθεση  της θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές μέσω ιδιόκτητου δικτύου υπόγειων χαλύβδινων προμονωμένων  αγωγών.

 • Παροχή υπηρεσιών

  Η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους καταναλωτές, με την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των πλέον αξιόπιστων τεχνολογικά συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης του δικτύου.

 • Διαμόρφωση τιμολογίων

  Η διαμόρφωση των τιμολογίων πώλησης με διαφανείς και ανταγωνιστικούς όρους, με κριτήρια αφενός το κοινωνικό όφελος, αφετέρου την διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

 • Λειτουργικότητα δικτύου

  Η μέριμνα για την ασφάλεια λειτουργικότητα και συντήρηση του συστήματος τηλεθέρμανσης.

 • Υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων

  Ο προγραμματισμός και υλοποίηση μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος με τρόπο που να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Λειτουργικά στοιχεία τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Σήμερα η τηλεθέρμανση Κοζάνης εξυπηρετεί 5.543 συνδεδεμένα κτίρια.  Η θερμαινόμενη επιφάνεια προσεγγίζει τα 2.599.868 m2.  Οι 5.172 εξυπηρετούμενες οικοδομές βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης, 82 στον πρότυπο οικισμό της ΖΕΠ ενώ οι υπόλοιπες 289 στον οικισμό Νέας Χαραυγής του Δ. Κοζάνης.  Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων σήμερα  διαμερισμάτων υπερβαίνει σήμερα τις 25.000.

H μέση επιφάνεια των συνδεδεμένων κτιρίων ανέρχεται σε 469 m2 . Η μέση ετήσια ειδική ενεργειακή απαίτηση σε τελική κατανάλωση με βάση τις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 106 kWh/m2 ετησίως.   Ο μέσος συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης ανέρχεται σε 78,52%.

Το συνολικό μήκος του δικτύου διανομής ανέρχεται σήμερα σε 454 km.  Παρέχει κάλυψη που προσεγγίζει το 100% για το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο πόλης της πόλης Κοζάνης. Στο ίδιο ποσοστό καλύπτονται και οι οικισμοί Ν. Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης και της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας  του Δήμου Κοζάνης.

H θερμική ισχύς για την Τηλεθέρμανση Κοζάνης εξασφαλίζεται σε ποσοστό που ξεπερνά σήμερα το 98% με την αξιοποίηση της συμπαραγωγής από τον θερμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου (μονάδες ΙΙΙ , IV και V) που βρίσκεται σε απόσταση 17 km από την πόλη της Κοζάνης. Η μεταφορά της προς την πόλη πραγματοποιείται με την βοήθεια των αντλιοστασίων Α2 (περιοχή Κασλάς στην Κοζάνη) και Α3 (εντός ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης) διαμέσου αγωγών μεταφοράς συνολικού μήκους  ~ 51 km. H διανομή της προς τα σημεία κατανάλωσης γίνεται με την βοήθεια του αντλιοστασίου Α1 χωροθετημένο επίσης στην περιοχή ΚΑΣΛΑ Κοζάνης. Αναλυτική περιγραφή της εγκατάστασης καθώς και τα βασικά λειτουργικά διαγράμματα παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα.

Τηλεθέρμανση Κοζάνης - Στοιχεία λειτουργίας

Κατά την περίοδο 2016/17 η ζήτηση θερμικής ενέργειας ανήλθε σε 275.685 MWhth.  Ήταν αυξημένη κατά 22,16% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο – λόγω κυρίως των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που εμφανίσθηκαν.  Η σύνδεση νέων καταναλωτών (νέων οικοδομών) παρουσίασε  κατά την περίοδο αυτή αύξηση κατά 3,22% ως προς τα επίπεδα του 2013.  Ο μέσος ετήσιος ρυθμός πρόσκτησης νέων καταναλωτών για τα τελευταία 5 έτη κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα.  Για επερχόμενα έτη αναμένεται ότι θα κυμανθεί από 1,5% έως 2,5% ετησίως λόγω του παρουσιαζόμενου κορεσμού με εξαίρεση την σχεδιαζόμενη επέκταση του δικτύου σε νέους οικισμούς (Κρόκου – Δρεπάνου).

Επενδυτικά Προγράμματα

Κατά την περίοδο 2004 έως και το 2015 η επιχείρηση υλοποίησε εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους ~ 40.000.000 € και ειδικότερα :

Το ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 33.000.000 € καθαρής αξίας. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίσθηκαν:

 • Η αύξηση της λαμβανόμενης θερμικής ισχύος με συμπαραγωγή από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης της ΔΕΗ από τα 70 στα 137 MWth,
 • H εξασφάλιση της ικανότητας μεταφοράς της εν λόγω ισχύος με την κατασκευή τρίτου αγωγού προσαγωγής ονομαστικής διαμέτρου DN600 mm,
 • H αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της συνολικής εγκατάστασης με την μετασκευή των υφιστάμενων αντλιοστασίων (αύξηση αντλητικής ικανότητας από 1.150 σε 2.300 m3/h τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων ελεγχόμενων από inverter, κατασκευή δεξαμενής εναποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 1.650 m3),
 • Η υδραυλική βελτιστοποίηση και διαχωρισμός του δικτύου με την κατασκευή βοηθητικών αντλιοστασίων – θερμικών υποσταθμών διαχωρισμού σε επιλεγμένες θέσης με βάση την μορφολογία και τέλος
 • Η κάλυψη του σχεδίου πόλης Κοζάνης σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100% και η επέκταση του δικτύου διανομής σε γειτνιάζοντα δημοτικά διαμερίσματα (περιοχές ΖΕΠ και Δ.Δ. Ν. Χαραυγής Δήμου Κοζάνης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31/12/2015. Το ύψος επένδυσης ανήλθε περίπου στα 7.000.000 €.  Στο αντικείμενο περιλαμβανόταν:

Η κατασκευή τεσσάρων νέων Βοηθητικών αντλιοστασίων – υποσταθμών τηλεθέρμανσης,

Η δεύτερη νέα δεξαμενή εναποθήκευσης θερμού νερού χωρητικότητας 1.650 m3, στιγμιαίας θερμικής ισχύος 15 MWth και ενεργειακού περιεχομένου ~ 70 MWhth

Η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου στην Βορειοανατολική περιοχή της πόλης Κοζάνης για την διασύνδεση νέων καταναλωτών, με αποτέλεσμα την αύξηση της εγκατεστημένης θερμικής ισχύος κατά ~ 21 MWth.

Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στο πλαίσιο διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης της εγκατάστασης, προγραμματίζει σειρά νέων επενδυτικών έργων στο πλαίσιο της επερχόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

«Αναβάθμιση / Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ

Περιλαμβάνεται η αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός (αντικατάσταση)  τμήματος υφιστάμενου παλαιού υπόγειου προμονωμένου αγωγού προσαγωγής – μεταφοράς υπέρθερμου νερού – ονομαστικής διαμέτρου DN450/Φ630 mm κατά ΕΝ253 του συστήματος μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Κοζάνης εκτιμώμενου μήκους 6.300 m από το κεντρικό αντλιοστάσιο Α1/Α2 (περιοχή ΚΑΣΛΑΣ)  έως και το ύψος διασταύρωσης προς το παλαιό Κλείτος. Το έργο συμπεριλαμβάνει  την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης διαρροών και ενοποίηση του στο υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 5.272.644 € πλέον ΦΠΑ

Αναμενόμενα οφέλη : Βελτίωση αξιοπιστίας και αύξηση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης

Επέκταση εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης στον  οικισμό Κρόκου ΚΟΖΑΝΗΣ

(Α) Δ.Δ. Οικισμού Κρόκου Κοζάνης

Ειδικότερα για τον ΚΡΟΚΟ προβλέπεται η επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης και την δημιουργία νέων υποδομών για την τροφοδότηση της τοπικής κοινότητας Κρόκου της Δημοτικής Ενότητας Ελιμείας του Δήμου Κοζάνης  με θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων του οικισμού. Το ονομαστικό θερμικό φορτίο της εγκατάστασης αναμένεται να κυμανθεί με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα  σε 12,57 MWth.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 13.441.000 € πλέον ΦΠΑ

Αναμενόμενα οφέλη οικισμού:

Επέκταση εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης στον  οικισμό ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ειδικότερα για το ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ προβλέπεται η επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης και την δημιουργία νέων υποδομών για την τροφοδότηση της τοπικής κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης  με θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων του οικισμού. Το ονομαστικό θερμικό φορτίο της εγκατάστασης εκτιμάται σε 4.2  MWth.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 5.942.000 € πλέον ΦΠΑ

Αναμενόμενα Οφέλη – ΔΡΕΠΑΝΟ

Υποκατάσταση περίπου 549 tn πετρελαίου θέρμανσης ετησίως / Νέα επέκταση δικτύου τηλεθέρμανσης εκτιμώμενου μήκους σκάμματος ~ 20,1 km / Εξυπηρετούμενος πληθυσμός ~ 1.302 κάτοικοι

Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου λεβητοστασίου Αιχμής / Εφεδρείας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

 • Περιλαμβάνει η προμήθεια και εγκατάσταση νέου 3ου Λέβητα πετρελαίου / αερίου ονομαστικής ισχύος ~ 30 MWth αυξημένης ενεργειακής απόδοσης σε αντικατάσταση 3 υφιστάμενων Νο 1, Νο2 και Νο 3 πεπαλαιωμένων μειωμένης απόδοσης. Ο νέος λέβητας θα λειτουργήσει παράλληλα με τους ήδη υφιστάμενους Νο 4 και Νο 5 ονομαστικής ισχύος 27.5 MWth

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 3.500.000 € πλέον ΦΠΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση θερμικών υποσταθμών εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος απομακρυσμένης  τηλεμέτρησης και ελέγχου θερμικών καταναλωτών τηλεθέρμανσης στην πόλη Κοζάνης, της κοινότητας  Νέας Χαραυγής καθώς και του οικισμού ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης. Το έργο αποσκοπεί στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος, την αναβάθμιση των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και στην μείωση του λειτουργικού κόστους μέτρησης της επιχείρησης, αλλά και στην  βελτίωση αξιοπιστίας των λαμβανόμενων μετρήσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση δεδομένων, την αυτοματοποιημένη λειτουργία του λογιστηρίου και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 4.300.000 € πλέον ΦΠΑ

Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας / τηλε-ελέγχου θερμικών υποσταθμών εγκατάστασης τηλεθέρμανσης  Κοζάνης

Εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος απομακρυσμένης  τηλεμέτρησης και ελέγχου θερμικών καταναλωτών τηλεθέρμανσης στην πόλη Κοζάνης, της κοινότητας  Νέας Χαραυγής καθώς και του οικισμού ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης. Το έργο αποσκοπεί στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος, την αναβάθμιση των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και στην μείωση του λειτουργικού κόστους μέτρησης της επιχείρησης, αλλά και στην  βελτίωση αξιοπιστίας των λαμβανόμενων μετρήσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση δεδομένων, την αυτοματοποιημένη λειτουργία του λογιστηρίου και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 4.300.000 € πλέον ΦΠΑ

Τηλεθέρμανση Κοζάνης – Τεχνικά στοιχεία εγκατάστασης

Η τηλεθέρμανση Κοζάνης απομαστεύει θερμότητα κατά το στάδιο της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στον ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ από τις μονάδες ΙΙΙ , IV και V από τη μεσαία και χαμηλή βαθμίδα των στροβίλων. 

Το μέσο μεταφοράς της θερμικής ενέργειας είναι υπέρθερμο νερό μέγιστης θερμοκρασίας 120 οC και μέγιστης πίεσης 25 bar. Η εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης είναι σύστημα τηλεθέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών. Η θερμική ενέργεια μεταφέρεται μέσω δισωλήνιου (προσαγωγή / επιστροφή) υπόγειου συστήματος προμονωμένων χαλύβδινων αγωγών μεταφοράς μήκους  περίπου 17.140 m στην πόλη της Κοζάνης στο κύριο αντλιοστάσιο διανομής Α1. 

Με την βοήθεια του αντλιοστασίου αυτού διανέμεται στα κτίρια της πόλης μέσω δικτύου διανομής ίδιας τεχνολογίας.  Στους διασυνδεδεμένους οικισμούς η διανομή στο εσωτερικό δίκτυο αυτών γίνεται με την βοήθεια διακριτών  αντλιοστασίων.

Η απόδοση της θερμικής ενέργειας στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων γίνεται έμμεσα μέσω θερμικών υποσταθμών.  Η κυκλοφορία του νερού στο κλειστό δίκτυο διανομής στην τηλεθέρμανση Κοζάνης επιτυγχάνεται αφενός με τη βοήθεια των κύριων αντλιών κυκλοφορίας των αντλιοστασίων και αφετέρου με τα επί μέρους αντλιοστάσια διαχωρισμού για τις περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 740 m λόγω του έντονου ανάγλυφου του εδάφους της πόλης.

Για την ενίσχυση του συστήματος σε περιόδους αιχμής ζήτησης, αλλά και για εφεδρεία, και με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας της εγκατάστασης, υφίσταται εφεδρικό λεβητοστάσιο, αποτελούμενο από λέβητες θερμού νερού, πιεστικού θαλάμου καύσης, με δυνατότητα καύσης ελαφρού πετρελαίου (EL – θέρμανσης) ή, εναλλακτικά, υγραερίου (LPG) ονομαστικής θερμικής ισχύος 85 MWth.

Για τη μεγιστοποίηση του βαθμού εκμετάλλευσης του συστήματος, την εξισορρόπηση φορτίου  αλλά και για την εξομάλυνση της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ, έχει κατασκευαστεί διάταξη εναποθήκευσης θερμού νερού. Αυτή αποτελείται από δύο θερμοδοχεία  συνολικού όγκου εναποθήκευσης 3.300 m3 και συνολικής στιγμιαίας ονομαστικής θερμικής ισχύος 30 MWth έμμεσα διασυνδεδεμένο στο σύστημα.

Τηλεθέρμανση Σερρών
Τηλεθέρμανση Κοζάνης
Απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων και ελέγχου
, , ,

Απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων και ελέγχου – Smart metering and control

λειτουργία των έξυπνων ενεργειακών δικτύων απαιτεί σήμερα  την εκτεταμένη  ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων  μεταξύ των  διασυνδεδεμένων…
Τηλεθέρμανση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Υποβάλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.