Ως Τηλεθέρμανση ονομάζουμε την τεχνολογία  [highlight]κεντρικής αποκακρυσμένης παραγωγής θερμικής ενέργειας[/highlight] και την μεταφορά της με την χρήση ζεστού νερού ή ατμού  μέσω υπογείων δικτύων μεταφοράς και διανομής στους τελικούς καταναλωτές πόλεων και οικισμών για την θέρμανση εσωτερικών και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Τηλεθέρμανση - Αγωγός μεταφοράς

Η Τηλεθέρμανση παρέχει στους τελικούς χρήστες μία σειρά πλεονεκτημάτων.  Ενδεικτικά αναφέρονται:

(α) Παροχή θερμικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές – Διαχρονική σταθερότητα τιμολογιακής πολιτικής.

Η Τηλεθέρμανση εξασφαλίζει σημαντικά χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με την επιλογή χρήσης μεμονωμένων εγκαταστάσεων θέρμανσης και εναλλακτικών καυσίμων. Προσφέρει σταθερότητα των χρεώσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και εύκολα προβλέψιμες μεταβολές του κόστους. Οι παρουσιαζόμενες κατά περίπτωση αυξήσεις των ενεργειακών δαπανών επιμερίζονται σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών με αποτέλεσμα την μικρότερη επιβάρυνση τους.

(β) Ενεργειακή απόδοση – Αυξημένος βαθμός εκμετάλλευσης του καυσίμου

Η τηλεθέρμανση βασίζεται στην κεντρική παραγωγή θερμικής ενέργειας. Η επιλογή αυτή είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την εγκατάσταση μεμονωμένων λεβητοστάσίων σε κάθε τελικό χρήστη. Παράλληλα, η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στις μονάδες παραγωγής βελτιώνει κατά πολύ τον βαθμό εκμετάλλευσης του καυσίμου.

(γ) Περιβαλλοντικά Οφέλη

Ο βελτιωμένος βαθμός εκμετάλλευσης του καυσίμου μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ειδικότερα του CO2.  Η υποκατάσταση των λεβήτων πετρελαίου, ξύλου, μπρικετών κλπ. στα αστικά κέντρα εξαλείφει σε αυτά τις εμπομπές αερίων ρύπων και στερεών σωματιδίων. Με τον τρόπο αυτό η τηλεθέρμανση συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

(γ) Υποκατάσταση λεβητοστασίων τελικών χρηστών

Η Τηλεθέρμανση εξασφαλίζει πρόσθετα οικονομικά οφέλη για τους συνδεδεμένους στα δίκτυα χρήστες. Αυτό προκύπτει λόγω μη ύπαρξης ανάγκης επένδυσης για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση ανεξάρτητων λεβήτων.

(δ) Συνάφεια με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Ενεργειακή πολιτική

Η τεχνολογία τηλεθέρμανσης υποστηρίζει την  ενεργειακή πολιτική της χώρας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Αυτό λαμβάνει χώρα μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συμβάλλει επίσης  στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω: (α) της βελτίωσης του βαθμού εκμετάλλευσης των εγχώριων ενεργειακών πηγών  και (β) της ενεργειακής απόδοσης.

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted” size=”6″]