Αιολικό πάρκο - Ανεμογεννήτριες

Λειτουργική ενίσχυση σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥ μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών

Λειτουργική ενίσχυση σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥ

Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 τουν.4414/2016.

Η Λειτουργική ενίσχυση σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥ μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών αποτελεί υλοποίηση στο πλαισιο του νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης όπως διαμορφώθηκε με το νόμο 4414/2016.

Η Υπουργική απόφαση με Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858 (ΦΕΚ Β’/1263/10.04.2018) επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις της αρχικής απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573 που βρίσκεται σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2017. Οι κυριότερες από τις μεταβολές που επέρχονται στην Λειτουργική ενίσχυση σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥ περιλαμβάνουν:

Εισαγωγή κλιμακώσεων στα μέγιστα και ελάχιστα όρια παραγωγής των συστημάτων

Η Υπουργική απόφαση με Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858 επιφέρει τροποποίηση της  παρ. 1 του άρθρου 3 της αρχικής απόφασης. Με την τροποποίηση αυτή  τα εντασσόμενα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης έχουν πλέον ως ακολούθως:


Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.


Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW


Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW


Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW

Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ήτο Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.

Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.

Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.

Κατάργηση ειδικών κριτηρίων συμμετοχής και αξιολόγησης για τους Φ/Β σταθμούς ταχείας αδειοδότησης

Μέχρι την ψήφιση της απόφασης με Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858 και σύμφωνα μέ το άρθρο 7 του Ν.4414/2016 προβλεπόταν τα εξής:

“Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α ́ 122) και τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α ́ 204), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Στο ειδικό πλαίσιο, μπορεί να καθορίζονται η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου στις διαδικασίες αυτές ως ξεχωριστή κατηγορία, ειδικά κριτήρια συμμετοχής και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες αυτές, το μέγεθος της δημοπρατούμενης ισχύος αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300MW μέχρι το 2020, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα”.

Με την παρούσα απόφαση κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Αντίθετα οι προαναφερόμενοι Φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας αυτής θα συμμετέχουν  στην Λειτουργική ενίσχυση σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥ  με τις  ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν ως καθορίζονται στην απόφαση.

Πρόβλεψη για σταθμούς Ενεργειακών κοινοτήτων

Εντάσσονται πλέον οι σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α ́ 9). Για τους σταθμούς αυτούς όμως ισχύουν διαφορετικά όρια για την κατηγορία των αιολικών συστημάτων παραγωγής.

Το κατώτατο όριο για την μέγιστη παραγόμενη ισχύ καθορίζεται σε 6 MW αντί για 3 MW που είναι για σταθμούς που δεν ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες.

Επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του Ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α ́ 9) δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του Ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α ́ 9) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας γ).

Oι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διεξάγονται για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά τεχνολογία.
Πιο συγκεκριμένα θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για:
  • Αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW,
  • Φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW,
  • Φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
Ανεμογεννήτριες

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.