Ηλιακοί συλλέκτες

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

HΠροκήρυξη Μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ προβλέπεται με την θέσπιση του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ149 Α’). Η διαδικασία αφορά την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωσημε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προκήρυξη Μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ εφαρμόζεται μετά  τη επιτυχή διεξαγωγή  Πιλοτικού Διαγωνισμού που πραγματοποίησε η ΡΑΕ με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40MW το 2016.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ με την απόφαση της 321/2018 προχωρά στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ.

Μέσα στο 2018 προβλέπεται η δημοπράτηση ανά τεχνολογία συνολικά 300 MW για Φ/Β εγκαταστάσεις, 300MW για Αιολικές εγκαταστάσεις και η δημοπράτηση σε κοινό διαγωνισμό (Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις) 400MW.

Μόνιμες ανταγωνιστικες διαδικασίες έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Στις 2 Ιουλίου του 2018 η ΡΑΕ, θα διεξάγει ηλεκτρονικά  τρεις (3) Ανταγωνιστικές Διαδικασίες για τις τεχνολογίες των Φ/Β και Αιολικών σταθμών.  Συγκεκριμένα, η Αρχή, με την υπ’ αριθ. 321/2018 Απόφασή της, προκηρύσσει Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για:

  • Κατηγορία Ι - Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

    Κατηγορία Ι:  Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 1 MW  (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 70MW)

  • Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

    Κατηγορία ΙΙ:   Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 1MW< PPV ≤20MW   (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 230MW)

  • Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικούς Σταθμούς

    Κατηγορία ΙΙΙ:  Αιολικούς Σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW< PWIND ≤50MW   (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW).

Υπενθυμίζεται ότι με το N.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη στη βάσηΛειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιαςανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές κα ιπλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση.

Ο πιλοτικός διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΡΑΕ το 2016 οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 15%.

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 321/2018 –ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018).

Σημειώνεται ότι οι Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 6 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες δεν συμμετέχουν σε Ανταγωνιστικές Διαδικασίες και η Τιμή Αναφοράς τους καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο N. 4414/2016.

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Σχετικές διατάξεις

ΥΑ Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 (ΦΕΚ Β’/4488/19.12.2017)

“Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.”

Νόμος 4414/2016 (ΦΕΚ Α’/149 /09.08.2016)

“Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.”

 

Ανεμογεννήτριες

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.