Βιοκαύσιμα – Προώθηση στην ελληνική αγορά ενέργειας

Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513

Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513

ΗΟδηγία (ΕΕ) 2015/1513 αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η νέα οδηγία ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με το νόμο 4546/2018 (ΦΕΚ Α’/101/12.06.2018.

Με την εν λόγω Οδηγία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του υφιστάμενου πλαισίου για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και ειδικότερα:

Βιοκαύσιμα
 • Καθορισμός Εθνικού στόχου για τα Βιοκαύσιμα

  Καθορισμός εθνικού υποστόχου για τα προηγμένα βιοκαύσιμα με στόχο την προώθησή τους.

 • Θέση ορίων στις ποσότητες Βιοκαυσίμων που συμμετέχουν στον Εθνικό στόχο

  Καθορισμός ορίου στις ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών από αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη των εθνικών στόχων.  Αυτό οφείλεται στο φαινόμένο της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης (φαινόμενο LULUC).  Αφορά την χρήση πρώτων υλών που καλλιεργούνται σε αγροτική γη.  Συμπεριλαμβάνει διατάξεις για την αποτίμηση των συνεπειών του φαινομένου αυτού.

 • Απαιτήσεις μείωσης εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου

  Τροποποίηση των απαιτήσεων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του σχετικού κριτηρίου αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.

 • Προσδιορισμός πρώτων υλών παραγωγής Βιοκαυσίμων

  Νέο Παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων των οποίων η συμβολή θεωρείται διπλάσια για τον υπολογισμό του εθνικού στόχου.

 • Αποτροπή φαινομένων απάτης

  Περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποτροπή φαινομένων απάτης στην περίπτωση βιοκαυσίμων που συμβάλουν διπλάσια για τον υπολογισμό του εθνικού στόχου.

Επιδιωκόμενοι στόχοι

Η Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με το Νόμο 4546/2018. Η ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 στοχεύει στην αντιμετώπιση τωνσυνεπειών της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης. Η αλλαγή αυτή προκαλεί πρόσθετες  εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην περίπτωση βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από εδώδιμες πρώτες ύλες.

Η οδηγία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης νέων προηγμένων βιοκαυσίμων που δεν παράγονται από εδώδιμες καλλιέργειες. Επιπλέον ο νέος νόμος επιδιώκει τον καλύτερο έλεγχο, αναφορικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων και των βιορευστών.

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.