ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πιστοποίηση – Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Πιστοποίηση – Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Με την Υπουργική Απόφαση Οικ. 178679 από τις 04/07/2017 (Φ.Ε.Κ. Β'2337/10.07.2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίσθηκε η διαδικασία για την Πιστοποίηση Ενεργειακών Ελεγκτών και τα συστήματα αναγνώρισης τους. Ειδικότερα με την προαναφερόμενη απόφαση καθορίζονται:

 • το καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,
 • η διαδικασία τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών, οι προδιαγραφές του ενεργειακού ελέγχου,
 • το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων,
 • η διαδικασία υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων,
 • και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, κάθε άλλου σχετικού με τα ανωτέρω ζητήματα.

Σε εφαρμογή της  προαναφερόμενης απόφασης με αριθμ. οικ. 178679/04.07.2017 του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών. Οι υποψήφιοι ενεργειακοί ελεγκτές και οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠΑΠΕΝ  που βρίσκεται στην διεύθυνση: https://www.buildingcert.gr/enaudits/ 

[highlight]Πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων[/highlight] μπορούν να ληφθούν από την Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας  του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   depea@prv.ypeka.gr

[highlight]Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr[/highlight] (Κωδικοί πρόσβασης, δυσλειτουργία στην υποβολή αρχείων .xml και Αναγγελιών) : Τηλ. Επικοινωνίας (helpdesk) : 210 66 03 309 Ε-mail : buildingcert.gr@gmail.com (Κ.Α.Π.Ε.)

Πληροφορίες για το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων Ε-mail: ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).

Πληροφορίες για την εφαρμογή των ΤΟΤΕΕ και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ (υπάρχουν χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις σε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr) Ε-mail: teekenak@tee.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος).

Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για την ΕΛΛΑΔΑ

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα

[su_heading style=»modern-2-orange» size=»16″ align=»left»]Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα[/su_heading]

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα  (Gross Inland Energy Consumption) της χώρας ανήλθε κατά το 2016 σε 24,14 Mtoe (τόνους ισοδύναμου πετρελαίου). Αντιπροσωπεύει ~ το 1,47% της συνολικής ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Σε σχέση με το 2015 παρουσίασε μείωση κατά 1,26 % κυρίως λόγω του περιορισμού συμμετοχής των στερεών καυσίμων.

Από το 2008 παρουσίασε συνεχή μείωση  με τάσης σταθεροποίησης τα 3 τελευταία χρόνια (2014 έως και 2016).  [highlight]Η μείωση από το 2008 έως και το 2016 ανήλθε τελικά σε 24,17% [/highlight] ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσής (EU-28) περιορίσθηκε στο 9,11%.  Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα και στην σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το επίπεδο της Ακαθάριστης Εσωτερικής Εγχώριας Ενεργειακής Κατανάλωσης μειώθηκε περίπου στα επίπεδα του 1990 (22.3 Mtoe). 

[su_pullquote align=»right»]Τα πετρελαιοειδή προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια ενεργειακή πηγή για το 2016 με ποσοστό συμμετοχής 53,14% στην ακαθάριστη εγχώρια ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Τα στερεά καύσιμα παραμένουν στην δεύτερη θέση με ποσοστό συμμετοχής 18,10% χρησιμοποιούμενα κυρίως στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.[/su_pullquote]

Επισημαίνεται ωστόσο ότι το ποσοστό συμμετοχής των στερεών καυσίμων σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έχει μειωθεί περίπου στο μισό (~ 18%) λόγω των περιβαλλοντικών περιορισμών του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Η μείωση της χρήσης τους απορροφήθηκε από την αύξηση χρήσης φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 [visualizer id=»6280″] 

[hr]

[su_heading style=»modern-1-blue» size=»16″ align=»left»]Ενεργειακή εξάρτηση[/su_heading]

Η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών μιας χώρας. Ο λόγος μεταξύ καθαρών εισαγωγών και ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης δείχνει την ικανότητα μιας χώρας ή μιας περιοχής να καλύψει όλες τις ενεργειακές της ανάγκες. Δείχνει το βαθμό στον οποίο μια χώρα ή μια περιοχή εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας.

Το 2015 στην ΕΕ-28, η μεγαλύτερη ανάγκη (ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση + διεθνείς θαλάσσιες αποθήκες) αφορούσε προϊόντα πετρελαίου, 602 Mtoe, εκ των οποίων το 88,8% εισήχθη. Για το φυσικό αέριο οι ανάγκες το 2015 ανήλθαν σε 358 Mtoe, το 69,1% καλύφθηκε από τις εισαγωγές. Η παραγωγή στερεών καυσίμων στην ΕΕ των 28 έχει υποχωρήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες  όπως και η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση. Σε επίπεδο ΕΕ-28 το 2015, το 42,8% των στερεών καυσίμων που καταναλώθηκαν εισήχθησαν.

Η μακρά τάση από το 1990, όταν η εξάρτηση από τις εισαγωγές ήταν 44,3%, δείχνει αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, αυτό αυξάνεται για όλα τα καύσιμα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής κάποια σταθεροποίηση αυτής της αύξησης (από το 2005 έως το 2015 η εξάρτηση από τις εισαγωγές κυμαίνεται από 52,1% έως 54,0%).

 [visualizer id=»6273″] 

Για την Ελλάδα η ενεργειακή εξάρτηση για το σύνολο των προϊόντων ανέρχεται για το 2016 σε 73,6%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1990 το επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης της χώρας ανερχόταν στο 62%.  Σε ότι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εισάγονται σχεδόν στο σύνολο τους από το εξωτερικό. Στο ήήγράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται διαχρονικά η ενεργειακή εξάρτηση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

 [visualizer id=»6285″] 

[hr]

Αναφορές – Πηγές προέλευσης δεδομένων

 1. Energy Balance Sheet 2015 Data Stattistical Book, publish by Eurostat (2017)
 2. Energy Database
 3. Predefined Energy Tables by Eurostat
 4. Statistics Explained articles by Eurostat
 5. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ενεργειακά Στατιστικά Στοιχεία

Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση – Gross Inland Energy Consumption

[su_heading style=»modern-2-dark» size=»18″ align=»left»]Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση – Gross Inland Energy Consumption[/su_heading]

[su_heading style=»modern-1-orange» size=»18″ align=»left»]Ορισμός[/su_heading]

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση (Gross Inland Energy Consumption) ορίζεται ως η συνολική ενεργειακή κατανάλωση μίας χώρας ή μίας εξεταζόμενης περιοχής. Αναπαριστά την ποσότητα ενέργειας που είναι αναγκαία για να καλυφθούν οι εσωτερικές καταναλώσεις της γεωγραφικής περιοχής που εξετάζεται.  

Η Ακαθάριστη Εσωτερική Εγχώρια Κατανάλωση (Gross Inland Energy Consumption) περιλαμβάνει:

 • τις ιδιοκαταναλώσεις  του  ίδιου του ενεργειακού τομέα,
 • τις απώλειες μεταφοράς, διανομής και μετασχηματισμού μεταξύ των εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
  την Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση (Final Energy Consumption)  από τους τελικούς χρήστες 
 • τις στατιστικές διαφορές και αποκλίσεις (που δεν είναι πάντοτε γνωστές στα αναφερόμενα μεγέθη της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας (Primary Energy Consumption) και της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης (Final Energy Consumption). 

Η Ακαθάριστη Εσωτερική Εγχώρια  Ενεργειακή Κατανάλωση (Gross Inland Energy Conusmption) υπολογίζεται ως το άθροισμα:

Πρωτογενής παραγωγή + Ανακτηθέντα Προϊόντα + Καθαρές Εισαγωγές  + Μεταβολές Αποθεμάτων – Εναποθήκευση

[su_divider text=»Αρχή της σελίδας» style=»dotted» size=»6″]

 

[su_heading style=»modern-1-orange» size=»18″ align=»left»]Ανάλυση[/su_heading]

Η διαφορά μεταξύ της Ακαθάριστης Εσωτερικής Εγχώριας  Ενεργειακής Κατανάλωσης (Gross Inland Energy Consumption) και της Ακαθάριστης Ενεργειακής Κατανάλωσης (Gross Energy Consumption)  είναι το γεγονός ότι στην Ακαθάριστη Ενεργειακή Κατανάλωση (Gross Energy Consumption) οι απώλειες ή και τα προϊόντα του μετασχηματισμού (όπως για παράδειγμα οι απώλειες μετατροπής  ηλεκτρική ενέργεια ή η παραγόμενη θερμότητα από άλλες ενεργειακές πηγές) συμπεριλαμβάνονται. Ως εκ τούτου, η Ακαθάριστη Ενεργειακή Κατανάλωση (Gross Energy Consumption) συνδέεται πάντα με την εξεταζόμενη διαδικασία ή παραγόμενο προϊόν και δεν αντανακλά την απαίτηση πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας. 

[su_divider text=»Αρχή της σελίδας» style=»dotted» size=»6″]

[su_heading style=»modern-1-orange» size=»18″ align=»left»]Βιβλιογραφία – Αναφορές[/su_heading]

 

 

[su_heading style=»modern-1-orange» size=»18″ align=»left»]Στατιστικά Δεδομένα[/su_heading]

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση ανήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 σε 1.640.578,70 χιλιάδες τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe).  Στην Ελλάδα για το ίδιο έτος προσέγγισε τις 24.142,40 ktoe. Η ενεργειακή αυτή κατανάλωση για την χώρα αντιπροσωπεύει μόλις το 1,47% επί του συνόλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γραφήματα

[su_divider text=»Αρχή της σελίδας» style=»dotted» size=»6″]

Κλιματικές Ζώνες της Ελληνικής Επικράτειας

Οι Κλιματικές Ζώνες της Ελληνικής Επικράτειας χρησιμοποιούνται σήμερα για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.

Οι κλιματικές ζώνες στις οποίες διαιρείται η Ελληνική Επικράτεια είναι 4 και διαμορφώνονται με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους νομούς που ανήκουν σε κάθε ζώνη με σειρά κατάταξης από την θερμότερη (Ζώνη Α) στην ψυχρότερη (Ζώνη Δ) όπως καθορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) :

Πίνακας 1: Κλιματικές Ζώνες Ελληνικής Επικράτειας

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ
Α Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθί- ου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζα- κύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύ- θηρα και νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή)
Β Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σα- ρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αι- τωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
Γ Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννί- νων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πι- ερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
Δ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρι- νας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας

Σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα παραπάνω. Για την Δ ζώνη όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψομέτρου περιλαμβάνονται στην ζώνη Δ. Στο τμήμα του νομού Αρκαδίας που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Γ και στο τμήμα του νομού Σερρών (ΒΑ τμήμα) που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Δ, περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές που έχουν υψόμετρο άνω των 500 μέτρων.

Διαφοροποιήσεις ως προς την μέχρι σήμερα ισχύουσα κατάσταση

Ο αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ επέφερε ορισμένες μεταβολές στην κατάταξη των περιοχών σε κλιματικές ζώνες και ειδικότερα:

 1. Ο νομός ΔΡΑΜΑΣ κατατάσσεται πλέον στην ΖΩΝΗ Δ αντί της ΖΩΝΗΣ Γ που υπαγόταν μέχρι σήμερα.
 2. Το Βορειοανατολικό Τμήμα του νομού ΣΕΡΡΩΝ κατατάσσεται πλέον στην ΖΩΝΗ Δ αντί της ΖΩΝΗΣ Γ που υπαγόταν μέχρι σήμερα ενώ οι υπόλοιπες περιοχές του νομού παραμένουν στην Ζώνη Γ.
 3. Τα νησιά του Σαρωνικού και τα Κύθηρα που ανήκουν στο Νομό Αττικής υπάγονται πλέον με το νέο Κανονισμό στην ΖΩΝΗ Α αντί της ΖΩΝΗΣ Β ως ίσχυε μέχρι σήμερα.
 4. Οι Σποράδες οι οποίες με βάση τον παλιό κανονισμό υπαγόταν στην ΖΩΝΗ Β στον νέο ΚΕΝΑΚ προφανώς εκ παραδρομής δεν αναφέρονται πουθενά (άρθρο 6 του ΚΕΝΑΚ 0 Πίνακας Β.2) Από την σχηματική ωστόσο αποτύπωση διαφαίνεται ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει.
 5. Η σχηματική γεωγραφική αποτύπωση των κλιματικών ζωνών για την Ελληνική παρουσιάζεται στο Σχήμα 1:

Κλιματικές Ζώνες Ελλάδας

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Kανονισμος Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

Kανονισμος Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

Οαναθεωρημένος Kανονισμος Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων δημοσιεύθηκε στις  12/07/2017 με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581  των Υπουργών Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΦΕΚ Β'/23667/12.07.2017 . Η αναθεώρηση του κανονισμού έγινε για την προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας στο νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αναθεωρεί τον ευρισκόμενο από το 2010 σε ισχύ, όπως διατυπώθηκε με την απόφαση Δ6/Β/οικ.5825/30.03.2010 (ΦΕΚ Β'/407).

Hαπόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ειδικότερα, στόχοι του παρόντος κανονισμού αποτελούν η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για

 • θέρμανση,
 • ψύξη,
 • κλιματισμό,
 • φωτισμό και
 • παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Κύρια σημεία του νέου κανονισμού

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού:

 • Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού

  Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧΚαθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.

 • Παράμετροι ενεργειακού σχεδιασμού

  Καθορίζονται οι παράμετροι για τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό των κτιρίων. Ειδικότερα προσδιορίζονται τα θερμοφυσικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των τεχνικών συστημάτων κτιρίων.

 • Περιεχόμενο ενεργειακής μελέτης

  Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ). Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Για την εφαρμογή της παρούσας δίδονται Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  Αυτές εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού  ΥΠΕΚΑ. Οι οδηγίες ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα, όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα, και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις.

Σχετικές διατάξεις

Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α'/42/19.02.2013) για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α'/42/19.02.2013) για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α'/42/19.02.2013) για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ...
Διαβάστε περισσότερα
Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ...
Διαβάστε περισσότερα
Οδηγία (ΕΕ) 2018/944 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οδηγία (ΕΕ) 2018/944 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οδηγία (ΕΕ) 2018/944 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ...
Διαβάστε περισσότερα
ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 (ΦΕΚ Β'/181/26/01.2018)

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 (ΦΕΚ Β'/181/26/01.2018)

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 (ΦΕΚ Β'/181/26/01.2018) - Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...


Υποβάλλετε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας

Αξιολογείστε το άρθρο

[site_reviews_form]