ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας

Ο Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας PEF και η σημασία του

Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας Εισαγωγή O Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας (Primary Energy Factor) συνδέει την Πρωτογενή…
Ακαθάριστη παραγόμενη Θερμότητα

Παραγόμενη Θερμότητα (Derived Heat)

Παραγόμενη Θερμότητα (Derived Heat) Ως [highlight]Παραγόμενη Θερμότητα (Derived Heat)[/highlight] ορίζεται η συνολική θερμική ενέργεια που παράγεται στις εγκαταστάσεις…
Greece - Final Energy Consumption 1990 - 2015

Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Final Energy Consumption) είναι η συνολική ενέργεια που παρέχεται - τροφοδοτείται σε όλους τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (Final Users) για όλες τις ενεργειακές χρήσεις. Κατά κανόνα αναλύεται στους τομέις: οικιακού τομέα (households), Βιομηχανικού Τομέα, Τομέας Μεταφορών και Αγροτικού Τομέα.Αντιπροσωπεύει την ενέργεια που φθάνει στο τελικό σημείο κατανάλωσης και δεν συμπεριλαμβάνει τις ιδιοκαταναλώσεις του Ενεργειακού Τομέα. Στις ιδιοκαταναλώσεις του ενεργειακού τομέα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απώλειες μεταφοράς κατά την διανομή της ενέργειας, του μετασχηματισμού καυσίμων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αυτοπαραγωγών στον τομέα βιομηχανίας, καθώς και ο οπτάνθρακας που μετασχηματίζεται σε αέρια στις εγκαταστάσεις υψικαμίνων όταν αυτός δεν αποτελεί μέρος της συνολικής βιομηχανικής κατανάλωσης αλλά αποτέλεσμα μετασχηματισμού.
Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας στην Ελλάδα το 2015

Πρωτογενής Ενέργεια

[su_heading style="modern-2-orange" size="16" align="left"]Πρωτογενής Ενέργεια[/su_heading] [su_tabs class="my-custom-tabs"][su_tab title="Ορισμός"][su_accordion][su_spoiler title="Ορισμός" open="yes"] Πρωτογενής…