Φυσικό Αέριο – Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/1938/ΕΕ

Νέος Κανονισμός για την Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρώπης με Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε  στις 28 Οκτωβρίου 2017 ένα νέο  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/1938/ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2017. Οι νέοι κανόνες υπερκαλύπτουν τον προηγούμενο κανονισμό του 2010.  Απαιτούν  από τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν σε περιφερειακές ομάδες για να εκτιμήσουν το ενδεχόμενο διακοπής του εφοδιασμού τους με φυσικό αέριο.

Επίσης ο νέος κανονισμός επιβάλλει στις χώρες  να συμφωνήσουν σε κοινές ενέργειες για την πρόληψη ή τον μετριασμό των συνεπειών. Σύμφωνα με τη νέα αρχή  της «αλληλεγγύης», θα πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τις γειτονικές χώρες εξασφαλίζοντας  την παροχή αερίου σε ευάλωτους καταναλωτές σε περίπτωση ακραίας έλλειψης. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο εξάρτησης από εξωτερικές πηγές.

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των ευρωπαίων καταναλωτών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής της Ένωσης για την Ενεργειακή Ένωση

Αντικείμενο του κανονισμού

Ο νέος κανονισμός θεσπίζει διατάξεις που στοχεύουν στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ένωση. Αποσκοπεί στην διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και τη δυνατότητα λήψης εκτάκτων μέτρων, όταν δεν είναι επαρκείς οι απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό της αγοράς  με φυσικό αέριο.  συμπεριλαμβανομένων μέτρων αλληλεγγύης ύστατης λύσης, και με σαφή καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών και της Ένωσης όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε συγκεκριμένες διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης, στο πλαίσιο πνεύματος αλληλεγγύης, διαφανείς μηχανισμούς για τον συντονισμό του σχεδιασμού για την περίπτωση έκτακτων αναγκών και την αντιμετώπισή τους σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο.

Επιπλέον, οι εταιρείες φυσικού αερίου θα πρέπει να ενημερώσουν επισήμως τις εθνικές αρχές σχετικά με σημαντικές συμβάσεις μακροπρόθεσμης προμήθειας που ενδέχεται να έχουν σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Ο κανονισμός απαιτεί επίσης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) να εκτελεί σε ολόκληρη την ΕΕ προσομοίωση εφοδιασμού με φυσικό αέριο και διακοπή της υποδομής, προκειμένου να παράσχει μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου σχετικά με τους σημαντικούς κινδύνους προσφοράς για την ΕΕ.

Ο νέος κανονισμός που αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στηρίζεται σε προτάσεις της Επιτροπής από τον Φεβρουάριο του 2016.  Ο  κανονισμός ακολουθεί πολιτική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής  που ελήφθη τον  Απρίλιο του 2017.

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.