Η παραγωγή λιγνίτη στην Ελλάδα

Ο λιγνίτης αποτελεί την σημαντικότερη εγχώρια ενεργειακή πηγή της χώρας. Η κύρια χρήση του είναι στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής.  Επί σειρά ετών, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την απεξάρτηση της χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα.

Η πρωτογενής παραγωγή λιγνίτη (brown coal) στην Ελλάδα ανήλθε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για το 2016 σε 32,64 Μt.  Το επίπεδο αυτό της παραγωγής αντιστοιχεί σε μείωση κατά 29,43 % σε σχέση με το 2015.   Είναι το χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής από το 1990.

Η μέγιστη πρωτογενής παραγωγή λιγνίτη κατά το χρονικό διάστημα 1990 – 2016  παρουσιάστηκε το 2002 ανερχόμενη σε 70,47 Mt. Έκτοτε, η πορεία της παραγωγής ακολουθεί φθίνουσα πορεία, ιδιαίτερα από το 2010 και μεταγενέστερα.

Η παραγωγή λιγνίτη στην Ελλάδα μειώθηκε κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:

 • Διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας

  Tις διαρθρωτικές αλλαγές που επήλθαν στην χώρα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μετά το 2010 όπου η απορρόφηση της παραγωγής στο σύστημα γίνεται κατά προτεραιότητα από τις ΑΠΕ,

 • Διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  Την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας οφειλόμενης κατά κύριο λόγο στην ευνοϊκή μεταχείριση και την παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων ,

 • Περιβαλλοντικούς περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης

  Στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο συμμόρφωσης της χώρας με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις για την κλιματική αλλαγή και περιόρισαν τους χρόνους λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής,

 • Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης και Εμπορίας εκπομπών

  Στην εφαρμογή μετά το 2013 του Ευρωπαϊκού Συστήματος παρακολούθησης και εμπορίας αερίων του θερμοκηπίου που επέβαλε την χρήση χρήσης και αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών, ιδιαίτερα στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο και δεν προβλεπόταν η χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων,

 • Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού αερίου

  Στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών που επέτρεψαν την αύξηση της διείσδυσης του καυσίμου αυτού στην εγχώρια αγορά,

 • Οι συνθήκες οικονομικής κρίσης

  Οι συνθήκες οικονομικής κρίσης που επηρέασαν σημαντικά την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Ο χαμηλός βαθμός απόδοσης των λιγνιτικών μονάδων

  Ο χαμηλός βαθμός απόδοσης των περισσότερων υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων  (που λειτουργούν σήμερα περισσότερα από 20 χρόνια ) που συνδυασμό με την χαμηλή ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη συμβάλλουν στην μείωση της ανταγωνιστικότητας του.