Ενεργειακή Απόδοση

Ο Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας PEF και η σημασία του

[su_heading style=»modern-2-orange» size=»16″ align=»left»]Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας[/su_heading]

Εισαγωγή

O Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας (Primary Energy Factor) συνδέει την Πρωτογενή Κατανάλωση Ενέργειας (Primary Energy Consumption) με την Τελική κατανάλωση Ενέργειας (Final Energy Consumption).  O Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ποσότητας ενέργειας που είναι αναγκαία για την παραγωγή του ενεργειακού προϊόντος που απαιτείται για την κάλυψη της τελικής ενεργειακής ζήτησης. Tο ενεργειακό προϊόν μπορεί να είναι ηλεκτρική ενέργεια, αέριο καύσιμο, βενζίνη ή θερμότητα.  Εναλλακτικά,  καθορίζει την πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας ζητούμενου τελικού ενεργειακού προϊόντος. 

Οι Συντελεστές Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας (PEFs) εκφράζουν τη σχέση μεταξύ μιας παραγόμενης ποσότητας θερμότητας ή ηλεκτρισμού και της ποσότητας καυσίμου που χρειάστηκε για την παραγωγή αυτής της θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι PEFs μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα ορυκτά καύσιμα (PEFfossil) ή το σύνολο της απαραίτητης ποσότητας καυσίμων και από ανανεώσιμες πηγές (PEFtotal).

[su_heading style=»modern-1-blue» size=»16″ align=»left»]O ρόλος και η σημασία των Συντελεστών Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας (PEF)[/su_heading]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τον στόχο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ  για την ενεργειακή απόδοση να μειώσει κατά 20% την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην Ε.Ε. το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990  ακολουθώντας μια συγκεκριμένη βασική ενεργειακή εξέλιξη. Αυτό ισοδυναμεί με συνολική απαιτούμενη εξοικονόμηση 368 Mtoe. Επειδή ότι ο στόχος ορίζεται σε επίπεδο πρωτογενούς ενέργειας, ο συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας (PEF) που εφαρμόζεται για την ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό παράγοντα στην συνολική αξιολόγηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που επηρεάζουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Συντελεστής Πρωτογενούς Ενέργειας  χρησιμοποιείται επίσης για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοτικότητας για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.  Για τον λόγο αυτό έχει αντίκτυπο στην επιλογή των τεχνολογιών που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια έναντι των ορυκτών καυσίμων.  Για παράδειγμα,  για σκοπούς θέρμανσης χώρου και νερού. Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας ο PEF της ηλεκτρικής ενέργειας και η αποδοτικότητα είναι οι δύο βασικοί παράγοντες για την αξιολόγηση της δυνητικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας της τεχνολογίας. Μεγαλύτερος συντελεστής PEF στην ηλεκτρική ενέργεια μειώνει την υπολογισμένη εξοικονόμηση ενέργειας των αντλιών θερμότητας σε σύγκριση με άλλα καύσιμα.

Σε ένα άλλο επίπεδο που αφορά μέτρα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, μια χαμηλότερη τιμή PEF οδηγεί σε χαμηλότερη θεωρητική συμβολή στον δηλωμένο στόχο για μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. Κατά συνέπεια, τα μέτρα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να κατατάσσονται χαμηλότερα στη στρατηγική για τον καθορισμό μιας οικονομικά αποδοτικής πορείας προς τον καθορισμένο στόχο και αντίστροφα. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση, [highlight]στην οποία θα τιμωρούνται οι υψηλής απόδοσης ηλεκτροπαραγωγικές τεχνολογίες[/highlight] σε σύγκριση με λιγότερο αποδοτικές τεχνολογίες. Αυτά τα δύο παραδείγματα καταδεικνύουν τη σημαντική σημασία των συντελεστών PEF για την αξιολόγηση των τεχνολογιών που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια, στην πορεία της οικονομικά αποδοτικής μείωσης της πρωτογενούς ενέργειας. Δείχνει επίσης ότι οι επιπτώσεις μιας δεδομένης μεθόδου υπολογισμού τους στα διάφορα πεδία εφαρμογής πρέπει να αξιολογηθούν για να αποφευχθούν οι επιζήμιες επιπτώσεις για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων.

O Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας (PEF) στον ΚΤΙΡΙΑΚΟ τομέα

Για να υπολογισθεί πόση πρωτογενής ενέργεια χρησιμοποιεί ένα κτίριο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη κάθε ενεργειακός φορέας και να πολλαπλασιασθεί αυτή η ποσότητα ενέργειας με τον αντίστοιχο Συντελεστή Πρωτογενούς Ενέργειας (PEF). Οι Συντελεστές Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Συνολικής Ενέργειας που χρησιμοποιείται στα κτίρια σε μορφή Πρωτογενούς Ενέργειας. Οι συντελεστές PEFs αποτελούν επίσης μέρος του υπολογισμού της τήρησης των ενεργειακών απαιτήσεων στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Κάθε φορά που οι τιμές των συντελεστών  PEF προσαρμόζονται (π.χ. επειδή η σύνθεση των καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης αλλάζει), αυτό θα επηρεάσει πόση τελική ενέργεια είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιηθεί στα κτίρια, αν αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις.

Το είδος συντελεστών μετατροπής πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται και πώς θα πραγματοποιείται ο υπολογισμός ρυθμίζεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία EPBD (ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) και τα παραρτήματα της.

[hr]

O Συντελεστής Μετατροπής Πρωτογενούς Ενέργειας (PEF) στον τομέα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας (PEF) για τον ηλεκτρισμό περιγράφει την αναλογία μεταξύ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον τελικό χρήστη και της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. έχει εφαρμόσει τη ρυθμιστική χρήση των PEF στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, οι συντελεστές PEF διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της παραγωγής και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και σε επίπεδο τελικού χρήστη ο συντελεστής PEF λαμβάνεται μέχρι σήμερα ίσος ,ε 2.5. Απαιτούνται δηλαδή κατά μέσο όρο 2.5 kWh πρωτογενούς ενέργειας καυσίμου για την απόδοση στον τελικό χρήστη 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συντελεστής αυτός ωστόσο σήμερα δεν αντανακλά την πραγματικότητα κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.