Οδηγία 2009/125/ΕΚ Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού

Οδηγία 2009/125/ΕΚ Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού

Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού αφορά την θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.

Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ αφορά την θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού. Αναφέρεται στα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

Σκοπιμότητα Εφαρμογής

Τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας στην Κοινότητα. Έχουν επίσης και ορισμένες άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τη μεγάλη πλειονότητα των κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά, είναι δυνατόν να σημειωθούν πολύ διαφορετικοί βαθμοί περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτά μπορεί να παρουσιάζουν παρόμοιες λειτουργικές επιδόσεις.

Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεχής βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτών των προϊόντων.

Μέσο για τον σκοπό αυτό είναι η αναγνώριση των κύριων πηγών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της αποφυγής μεταφοράς της ρύπανσης. Αυτό εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι η βελτίωση αυτή δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

Πολλά συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα έχουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Στόχος είναι η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω καλύτερου σχεδιασμού.  Ο τελευταίος οδηγεί επίσης τις επιχειρήσεις και τους τελικούς χρήστες στο να εξοικονομούν οικονομικούς πόρους. Επί πλέον των προϊόντων που χρησιμοποιούν, παράγουν, μεταφέρουν ή καταμετρούν ενέργεια, ορισμένα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια, περιλαμβανομένων:

  • των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές όπως παράθυρα,
  • μονωτικά υλικά, ή
  • ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούν νερό όπως κεφαλές ντους ή βρύσες,

Θα μπορούσαν επίσης να συντελούν σε αξιόλογη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση τους.

Ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της κοινοτικής στρατηγικής. Οδηγεί ταυτόχρονα στην εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτική προϊόντων. Ως προληπτική προσέγγιση, που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.  Ταυτόχρονα, διατηρούνται οι λειτουργικές τους ιδιότητες και  προσφέρονται νέες πραγματικές ευκαιρίες για τους κατασκευαστές, τους καταναλωτές και την κοινωνία στο σύνολό της.

Εναλλακτικές επιλογές

Hαποδοτικότερη τελική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τις σημαντικότερες επιλογές για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η συμβολή της θεωρείται ουσιαστική  στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία τελικής χρήσης ενέργειας.  Υπολογίζεται να αυξηθεί εντός των προσεχών 20 έως 30 ετών, εάν δεν ληφθούν μέτρα πολιτικής για να αντιστραφεί η τάση αυτή.

Σύμφωνα με το υποβληθέν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος (Ε.Π.Α.Κ), είναι εφικτή η σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.  Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον αποτελεσματικότερο από πλευράς κόστους τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού και μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές.


Αντικείμενο της οδηγίας

HΟδηγία 2009/125/ΕΚ καθορίζει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού. Αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία προβλέπει τη θέσπιση απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα . Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία. Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.