Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Kανονισμος Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

Kανονισμος Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

Οαναθεωρημένος Kανονισμος Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων δημοσιεύθηκε στις  12/07/2017 με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581  των Υπουργών Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΦΕΚ Β'/23667/12.07.2017 . Η αναθεώρηση του κανονισμού έγινε για την προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας στο νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αναθεωρεί τον ευρισκόμενο από το 2010 σε ισχύ, όπως διατυπώθηκε με την απόφαση Δ6/Β/οικ.5825/30.03.2010 (ΦΕΚ Β'/407).

Hαπόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ειδικότερα, στόχοι του παρόντος κανονισμού αποτελούν η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για

 • θέρμανση,
 • ψύξη,
 • κλιματισμό,
 • φωτισμό και
 • παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Κύρια σημεία του νέου κανονισμού

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού:

 • Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού

  Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧΚαθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.

 • Παράμετροι ενεργειακού σχεδιασμού

  Καθορίζονται οι παράμετροι για τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό των κτιρίων. Ειδικότερα προσδιορίζονται τα θερμοφυσικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των τεχνικών συστημάτων κτιρίων.

 • Περιεχόμενο ενεργειακής μελέτης

  Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ). Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Για την εφαρμογή της παρούσας δίδονται Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  Αυτές εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού  ΥΠΕΚΑ. Οι οδηγίες ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα, όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα, και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις.

Σχετικές διατάξεις

Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α'/42/19.02.2013) για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α'/42/19.02.2013) για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α'/42/19.02.2013) για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ...
Διαβάστε περισσότερα
Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ...
Διαβάστε περισσότερα
Οδηγία (ΕΕ) 2018/944 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οδηγία (ΕΕ) 2018/944 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οδηγία (ΕΕ) 2018/944 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ...
Διαβάστε περισσότερα
ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 (ΦΕΚ Β'/181/26/01.2018)

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 (ΦΕΚ Β'/181/26/01.2018)

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 (ΦΕΚ Β'/181/26/01.2018) - Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...


Υποβάλλετε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας

Αξιολογείστε το άρθρο

[site_reviews_form]