Φλαμανδικό Κοινοβούλιο

4342/2015

Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων σε Κτίρια, Βιομηχανίες και Μεταφορές

Ο Οδηγός αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενεργειακών ελέγχων στην χώρα μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του νόμου 4342/2015 για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ο ενεργειακός έλεγχος ορίζεται διεθνώς ως ο συστηματικός έλεγχος και ανάλυση της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας μιας μονάδος, ενός κτιρίου, ενός συστήματος ή μίας επιχείρησης. Στόχος του ελέγχου είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός των ενεργειακών ροών και του δυναμικού βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Ο έλεγχος συνοδεύεται από την σχετική αναφορά αυτών.

Στον νόμο 4342/2015 για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ο ενεργειακός έλεγχος ορίζεται ακριβώς όπως και στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ ως εξής:

«Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική διαδικασία με σκοπό την απόκτηση επαρκούς γνώσης του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μίας ομάδας κτιρίων, μίας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, καθώς και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, και με την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.

Βασικό αντικείμενο του ενεργειακού ελέγχου είναι ο εντοπισμός και ιεράρχηση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τα κριτήρια της ενεργειακής και της οικονομικής απόδοσης. Συχνά το αντικείμενο και η διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου επεκτείνεται ώστε να καλύψει και θέματα επαλήθευσης της εξοικονομησης ενέργειας η οποία επέρχεται μετά την λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο παρών Οδηγός καθορίζει τις Διαδικασίες, τις Απαιτήσεις και τις Κατευθύνσεις (ΔΑΚ) των ενεργειακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις και τους χώρους ενός βιομηχανικού ή κτιριακού συγκροτήματος ή στις μεταφορές. Καλύπτονται τόσο οι ΔΑΚ του επικαλούμενου συνοπτικού ενεργειακού ελέγχου όσο και του εκτενούς ελέγχου. Οι διαδικασίες του ενεργειακού ελέγχου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαδικασιών και απαιτήσεων για την ενεργειακή διαχείριση και των μελετών εξοικονόμησης ενέργειας (τεχνικοοικονομικές μελέτες επενδύσεων).

Ελάχιστα Κριτήρια Πληρότητας Ενεργειακών Ελέγχων

Με τον Νόμο 4342/2015 εναρμονίστηκε στο Ελληνικό δίκαιο η νέα Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (EED – Energy Efficiency Directive) η οποία αντικατέστησε την Οδηγία ESD (2006/32/EE).  Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Νόμου. Διενεργούνται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 16247 περί ενεργειακών ελέγχων, όπως ισχύουν.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι βασίζονται στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές :

α) βασίζονται σε επικαιροποιημένα, μετρήσιμα, ανιχνεύσιμα λειτουργικά δεδομένα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και (για την ηλεκτρική ενέργεια) σε χαρακτηριστικά φορτίου,

β) περιλαμβάνουν λεπτομερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, περιλαμβανομένων και των μεταφορών,

γ) βασίζονται όπου είναι δυνατόν σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (Life Cycle Cost Analysis – LCCA).  Δεν στηρίζονται πλέον σε απλές περιόδους αποπληρωμής (Simple Payback Periods – SPP).  Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπ' όψιν:

  • οι μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις,
  • οι εναπομένουσες αξίες των μακροπρόθεσμων επενδύσεων
  • και τα ποσοστά αναπροσαρμογής

δ) είναι αναλογικοί και επαρκώς αντιπροσωπευτικοί ώστε να δίδουν μια αξιόπιστη εικόνα της συνολικής ενεργειακής απόδοσης. Αποσκοπούν στον αξιόπιστο εντοπισμό των σημαντικότερων ευκαιριών για βελτίωση. Οι ενεργειακοί έλεγχοι επιτρέπουν λεπτομερείς και επικυρωμένους υπολογισμούς των προτεινόμενων μέτρων. Παρέχουν σαφείς πληροφορίες ως προς το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο νέος νόμος 4342/2015 κατέστησε  ενιαία την διαδικασία ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανία και κτίρια.  Στην διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο τομέας των μεταφορών. Επίσης καθορίζει  με σαφήνεια ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι στηρίζονται στην πραγματική ενεργειακή κατανάλωση.  Αντίθετα από την χρήση υπολογιστικών εκτιμήσεων  για την κατανάλωση αυτής όπως καθοριζόταν αρχικά στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.