Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης

Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης

Η έννοια των Βαθμοημερών δεν είναι καινούργια. Οι Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης  (Heating Degrees Days – HDD / Cooling Degree Days CDD ) είναι υπολογιζόμενο μέγεθος που χρησιμοποιοείται για την ποσοτική εκτίμηση και υπολογισμό της απαιτούμενης ενέργειας για την θέρμανση ή ψύξη των εσωτερικών χώρων των κτιρίων σε σχέση με τις ειδικές συνθήκες του κτιρίου και τις κλιματολογικές συνθήκες.  Ο υπολογισμός τους στηρίζεται σε μετρήσεις της εξωτερική θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα (Ta) και στην ελάχιστη θερμοκρασία του αέρα αυτού για την οποία δεν απαιτείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων ή την μέγιστη για την οποία δεν απαιτείται η λειτουργία των συστημάτων ψύξης.
Η τελευταία αυτή θερμοκρασία ορίζεται και ως Θερμοκρασία Βάσης (Base Temperature – Tb). Η θερμοκρασία βάσης εξαρτάται κάθε φορά από το εξεταζόμενο κατά περίπτωση κτίριο, την γεωγραφική του θέση, τις επικρατούσες στο σημείο κλιματολογικές συνθήκες και την επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Μία ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΑ (degree day) δηλώνει ότι η μέση ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κατά ένα βαθμό της θερμοκρασιακής κλίμακας υψηλότερη ή χαμηλότερη από την θερμοκρασία βάσης.

Ουσιαστικά οι ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ είναι ένα άθροισμα των διαφορών μεταξύ της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας βάσης (ή θερμοκρασίας αναφοράς) στην διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος.