Πιστοποίηση – Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Πιστοποίηση – Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Με την Υπουργική Απόφαση Οικ. 178679 από τις 04/07/2017 (Φ.Ε.Κ. Β'2337/10.07.2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίσθηκε η διαδικασία για την Πιστοποίηση Ενεργειακών Ελεγκτών και τα συστήματα αναγνώρισης τους. Ειδικότερα με την προαναφερόμενη απόφαση καθορίζονται:

  • το καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,
  • η διαδικασία τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών, οι προδιαγραφές του ενεργειακού ελέγχου,
  • το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων,
  • η διαδικασία υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων,
  • και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, κάθε άλλου σχετικού με τα ανωτέρω ζητήματα.

Σε εφαρμογή της  προαναφερόμενης απόφασης με αριθμ. οικ. 178679/04.07.2017 του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών. Οι υποψήφιοι ενεργειακοί ελεγκτές και οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠΑΠΕΝ  που βρίσκεται στην διεύθυνση: https://www.buildingcert.gr/enaudits/ 

[highlight]Πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων[/highlight] μπορούν να ληφθούν από την Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας  του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   depea@prv.ypeka.gr

[highlight]Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr[/highlight] (Κωδικοί πρόσβασης, δυσλειτουργία στην υποβολή αρχείων .xml και Αναγγελιών) : Τηλ. Επικοινωνίας (helpdesk) : 210 66 03 309 Ε-mail : buildingcert.gr@gmail.com (Κ.Α.Π.Ε.)

Πληροφορίες για το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων Ε-mail: ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).

Πληροφορίες για την εφαρμογή των ΤΟΤΕΕ και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ (υπάρχουν χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις σε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr) Ε-mail: teekenak@tee.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος).