Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Τροποποίηση (ΦΕΚ Β’/181/26.01.2018)

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Με την κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΑ/οικ.170472 από τις 26.01.2018 τροποποιείται ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων είχε εγκριθεί από τις 30.06.2017 με την ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται ότι  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 προβλέπεται ότι για το αρχικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» (Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Β ́ 54) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας  και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
Το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή της απόφασης οικ. 42554/11.08.2014  που αφορά τον καθορισμό συμψηφισμού των ποσών πουκαταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
Και στην περίπτωση αυτή, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας (27.01.2018) και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.

Υποβάλλετε το σχόλιοή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.