Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ – Υποβολή Αιτήσεων

Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ – Υποβολή Αιτήσεων

 Ξεκινά στις 08.03.2018 η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης: https://exoikonomisi.ypen.gr.   

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος. Στην πλατφόρμα θα ελέγχεται αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.  Η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Επίσης λειτουργεί Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) με τηλ: 210.3000.877 και email: infoekoii@etean.com.gr

Για το πρόγραμμα μπορείτε να ενημερωθείτε στην διεύθυνση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ . Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στον οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Εντυπα Σύνταξης και Υποβολής Πρότασης

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Εντυπο Πρότασης Παρεμβασεων

4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα

4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα

5Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ_Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης

5Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης

5Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΓ_Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερισμα

7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερισμα

8.A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A YΔ αναδόχου έργου

8.B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β YΔ προμηθευτή υλικών

8.Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ κοινή YΔ προμηθευτή – αναδόχου

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ_YΔ χρήσης ακινήτου

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ_Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_de minimis

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης – Βηματα – Ελεγχοι

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗΣ

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας


Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.