Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για την ΕΛΛΑΔΑ

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα

[su_heading style=»modern-2-orange» size=»16″ align=»left»]Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα[/su_heading]

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα  (Gross Inland Energy Consumption) της χώρας ανήλθε κατά το 2016 σε 24,14 Mtoe (τόνους ισοδύναμου πετρελαίου). Αντιπροσωπεύει ~ το 1,47% της συνολικής ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Σε σχέση με το 2015 παρουσίασε μείωση κατά 1,26 % κυρίως λόγω του περιορισμού συμμετοχής των στερεών καυσίμων.

Από το 2008 παρουσίασε συνεχή μείωση  με τάσης σταθεροποίησης τα 3 τελευταία χρόνια (2014 έως και 2016).  [highlight]Η μείωση από το 2008 έως και το 2016 ανήλθε τελικά σε 24,17% [/highlight] ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσής (EU-28) περιορίσθηκε στο 9,11%.  Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα και στην σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το επίπεδο της Ακαθάριστης Εσωτερικής Εγχώριας Ενεργειακής Κατανάλωσης μειώθηκε περίπου στα επίπεδα του 1990 (22.3 Mtoe). 

[su_pullquote align=»right»]Τα πετρελαιοειδή προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια ενεργειακή πηγή για το 2016 με ποσοστό συμμετοχής 53,14% στην ακαθάριστη εγχώρια ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Τα στερεά καύσιμα παραμένουν στην δεύτερη θέση με ποσοστό συμμετοχής 18,10% χρησιμοποιούμενα κυρίως στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.[/su_pullquote]

Επισημαίνεται ωστόσο ότι το ποσοστό συμμετοχής των στερεών καυσίμων σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έχει μειωθεί περίπου στο μισό (~ 18%) λόγω των περιβαλλοντικών περιορισμών του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Η μείωση της χρήσης τους απορροφήθηκε από την αύξηση χρήσης φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 [visualizer id=»6280″] 

[hr]

[su_heading style=»modern-1-blue» size=»16″ align=»left»]Ενεργειακή εξάρτηση[/su_heading]

Η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών μιας χώρας. Ο λόγος μεταξύ καθαρών εισαγωγών και ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης δείχνει την ικανότητα μιας χώρας ή μιας περιοχής να καλύψει όλες τις ενεργειακές της ανάγκες. Δείχνει το βαθμό στον οποίο μια χώρα ή μια περιοχή εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας.

Το 2015 στην ΕΕ-28, η μεγαλύτερη ανάγκη (ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση + διεθνείς θαλάσσιες αποθήκες) αφορούσε προϊόντα πετρελαίου, 602 Mtoe, εκ των οποίων το 88,8% εισήχθη. Για το φυσικό αέριο οι ανάγκες το 2015 ανήλθαν σε 358 Mtoe, το 69,1% καλύφθηκε από τις εισαγωγές. Η παραγωγή στερεών καυσίμων στην ΕΕ των 28 έχει υποχωρήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες  όπως και η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση. Σε επίπεδο ΕΕ-28 το 2015, το 42,8% των στερεών καυσίμων που καταναλώθηκαν εισήχθησαν.

Η μακρά τάση από το 1990, όταν η εξάρτηση από τις εισαγωγές ήταν 44,3%, δείχνει αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, αυτό αυξάνεται για όλα τα καύσιμα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής κάποια σταθεροποίηση αυτής της αύξησης (από το 2005 έως το 2015 η εξάρτηση από τις εισαγωγές κυμαίνεται από 52,1% έως 54,0%).

 [visualizer id=»6273″] 

Για την Ελλάδα η ενεργειακή εξάρτηση για το σύνολο των προϊόντων ανέρχεται για το 2016 σε 73,6%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1990 το επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης της χώρας ανερχόταν στο 62%.  Σε ότι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εισάγονται σχεδόν στο σύνολο τους από το εξωτερικό. Στο ήήγράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται διαχρονικά η ενεργειακή εξάρτηση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

 [visualizer id=»6285″] 

[hr]

Αναφορές – Πηγές προέλευσης δεδομένων

  1. Energy Balance Sheet 2015 Data Stattistical Book, publish by Eurostat (2017)
  2. Energy Database
  3. Predefined Energy Tables by Eurostat
  4. Statistics Explained articles by Eurostat
  5. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ενεργειακά Στατιστικά Στοιχεία