High-Level Round Table on the Decarbonisation of the Heating Sector

High-Level Round Table on the Decarbonisation of the Heating Sector

Decarbonisation of the Heating Sector – Ευρωπαϊκή πολιτική

Η χρήση της θερμικής ενέργειας στις κατοικίες και στη βιομηχανία αντιπροσωπεύει το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος της  παράγεται από ορυκτά καύσιμα και μόνο το 19% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Επιπρόσθετα,  η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται κατά τρόπο μη ενεργειακά αποδοτικό στο 75% των κτιρίων της Ευρώπης.  Ο περιορισμός χρήσης των ορυκτών καυσίμων στον τομέα αυτό και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 που αφορούν την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Είναι δε σημαντικό βήμα και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Με τη δέσμη μέτρων  «Clean Energy for All Europeans«, η Επιτροπή πρότεινε το 2016 ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση αποδοτικών και βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης στα κτίρια και τη βιομηχανία με αυξημένη χρήση ΑΠΕ. 

Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για μια φιλόδοξη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η νέα οδηγία θέτει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ στο 32%  έως το 2030.

Στόχοι για την «Καθαρή ενέργεια»

Ως ενδεικτικός επιμέρους στόχος για τον τομέα θέρμανσης και ψύξης τίθεται ετήσια αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά μέσο όρο ~ 1,3 % κατά την περίοδο 2021-2030. Η τηλεθέρμανση και τηλεψύξη θα πρέπει να συμβάλουν σε αυτόν τον επιμέρους στόχο κατά τουλάχιστον 1%  ετήσιας μέσης αύξησης  του ποσοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, περιοριζόμενες ωστόσο στο 40% της συνολικής απαίτησης.  Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για την αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά την ενεργειακή απόδοση.  Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ορίζεται ένας στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 32,5% έως το 2030.  Παράλληλα προβλέπεται η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης για την εφαρμογή του πακέτου «Καθαρής ενέργειας»  στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης.

Για τους μακροπρόθεσμους στόχους πέραν του 2030, η Επιτροπή προτείνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει την  διερεύνηση των  επιλογών για τη μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εταίρους της DecarbHeat  και θα παραστούν περίπου 90 εκπρόσωποι του τομέα της θέρμανσης. Σε τέσσερις συνεδριάσεις θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις μεθόδους και λύσεις για τον περιορισμό χρήσης άνθρακα και δημιουργίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Στην θεματολογία περιλαμβάνονται οι πολιτικές και τα ρυθμιστικά οικοσυστήματα, καθώς επίσης και οι  ανάγκες σε επενδύσεις και χρηματοδότηση έως το 2050.

Βασικοί ομιλητές είναι ο κ. Dominique Ristori, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κ. Paul Voss , Διευθύνων Σύμβουλος της Euroheat & Power.

Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους: Προώθηση της Ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Clean Energy for All Europeans: Promoting Energy Efficiency in the EU

Η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται σήμερα, όλο και περισσότερο, ως το σημαντικότερο μέσο για την επίτευξη βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού. Μέχρι σήμερα, η ενεργειακή απόδοση έχει βελτιωθεί σημαντικά με την  αύξηση της παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.  Παράλληλα έχει σημειωθεί εντυπωσιακή μείωση του κόστους των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο κατά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης  της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί.

Η Ε.Ε. έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Ωστόσο, σήμερα καλύπτει μόνο το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού οικονομικού δυναμικού.

Στόχοι της ενεργειακής πολιτικής

Η στρατηγική Ενεργειακής Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ το 2015, έθεσε πέντε στόχους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η «πρώτη θέση στην ενεργειακή απόδοση» προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας.  Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους, ως μέρος της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση του 2012.  Οι προτάσεις περιελάμβαναν δεσμευτικό στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ε.Ε. κατά 30%.

Τον Απρίλιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα τμήματα του πακέτου μέτρων. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους τομείς «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων«, «Ανανεώσιμη ενέργεια» και «Ενεργειακή απόδοση«. Τον Ιούλιο του 2018 τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία είναι η πρώτη από τις οκτώ νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο για την καθαρή ενέργειας για όλους. Η νέα οδηγία έχει τεράστιες δυνατότητες για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον κλάδο των κατασκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης μέτρα που θα προωθήσουν το ρυθμό ανακαίνισης των κτιρίων προς ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα και θα ενισχύσουν τις ενεργειακές επιδόσεις των νέων κτιρίων, επενδύοντας στην έξυπνη τεχνολογία.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε σε νομοθετικό και πολιτικό επίπεδο, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να επιτευχθεί μια αλλαγή στις συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Παράλληλα με τις εξελίξεις της πολιτικής, οι καταναλωτικές συνήθειες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων.  Νέα περιθώρια κατανάλωσης ενδέχεται να προκύψουν, ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης.  Τα περιθώρια αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Επιπλέον, η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, μέσω της αναβάθμισης των παλαιών τεχνολογιών και της εφαρμογής νέων και πιο βιώσιμων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της Ε.Ε. για το 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για πράσινες θέσεις εργασίας και πράσινη ανάπτυξη. Μέσω πρόσθετων επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να καταστούν περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους: Προώθηση της Ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση – Στόχοι του συμποσίου

Με την πρόσφατη θέσπιση της αναθεωρημένης οδηγίας, το συμπόσιο αυτό  αποτελεί μια σημαντική  ευκαιρία ανάλυσης και ανταλλαγής απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Θα επιτρέψει επίσης στους συμμετέχοντες να εξετάσουν τρόπους προώθησης της αποδοτικής χρήσης ενέργειας. Να συζητήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες και να διερευνήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα ενεργειακής απόδοσης. Το συμπόσιο θα προσφέρει επίσης στους εκπροσώπους μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών από όλη την Ευρώπη.

Θεματολογία του συμποσίου

 • Προτεραιότητες πολιτικής ΕΕ

  Συζήτηση για τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα το συνέδριο θα εστιάσει στις τελευταίες εξελίξεις και τις μελλοντικές προτάσεις διαμόρφωσης πολιτικής του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ.

 • Διείσδυση ΑΠΕ

  Αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

  Εξέταση της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 • Προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης

  Υπογράμμιση της σημασίας των καταναλωτικών συνηθειών στη διαμόρφωση των προτύπων κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

 • Πηγές χρηματοδότησης

  Εξέταση των διαθέσιμων πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

 • Καινοτόμες τεχνολογίες

  Ενημέρωση για τις δυνατότητες χρήσης  καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και την αύξηση της αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας

 • Συνεργατικότητα

  Συζήτηση για τις δυνατότητες ενίσχυσης  της συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και ένταξη στην συνεργασία αυτή  μη οικονομικών παραγόντων,

 • Ανάπτυξη - Νέες θέσεις εργασίας

  Αξιολόγηση δυνατοτήτων για την επίτευξη νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της ενεργειακής οικονομίας της ΕΕ

 • Ενημέρωση καταναλωτών

  Μέθοδοι αποτελεσματικής πληροφόρησης καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις ενεργειακά αποδοτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε αυτούς.