Τηλεθέρμανση Φλώρινας

HΤηλεθέρμανση Φλώρινας βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης. Προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες θέρμανση εσωτερικών χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για την πόλη της Φλώρινας καθώς και των οικισμών Μελίτης και  Σίμου Ιωαννίδη. Η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 113 MWth.  Στην πόλη της Φλώρινας το ονομαστικό θερμικό φορτίο αιχμής ανέρχεται σε 68 MWth με μελλοντική εκτίμηση τα 96 MWth.

Αντίστοιχα, στον οικισμό Μελίτης  το ονομαστικό θερμικό φορτίο αιχμής εκτιμάται σε 7,7 MWth και μελλοντικά σε 8,4 MWh. Η εγκατάσταση αποτελεί σύστημα τηλεθέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών. Μέσο μεταφοράς της θερμικής ενέργειας είναι το υπέρθερμο νερό με μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής τους 120 οC και θερμοκρασία επιστροφής τους 70 οC.  Η ικανότητα μεταφοράς των αγωγών μεταφοράς σύμφωνα με τον σχεδιασμό ανέρχεται στα 70 MWth.

Η απόδοση της θερμικής ενέργειας στους καταναλωτές θα γίνει έμμεσα με την χρήση θερμικών υποσταθμών.

ΔΕΥΑΦ

Φορέας Υλοποίησης

54.079.477

Προϋπολογισμός

ΕΣΠΑ 2014-2020

Χρηματοδότηση

70 MWth

Ονομαστική Ισχύς

2534

Παροχές

Στοιχεία του έργου

Η Τηλεθέρμανση Φλώρινας αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κατοίκων της Φλώρινας με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την εθνική και τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακτάται η απορριπτόμενη θερμότητα της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στον ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης της ΔΕΗ, με σκοπό τη διάθεση της θερμότητας αυτής για αστική χρήση (θέρμανση χώρων και παρασκευή θερμού νερού χρήσης) στην πόλη της Φλώρινας.  Το μέσο μεταφοράς της θερμικής ενέργειας θα είναι θερμό – υπέρθερμο νερό.

Διανομή Θερμικής ενέργειας

Η θερμική ενέργεια θα μεταφέρεται μέσω δισωλήνιου υπόγειου συστήματος μεταφοράς στην πόλη της Φλώρινας και θα διανέμεται στα κτίρια μέσω δισωλήνιων υπόγειων δικτύων διανομής. Η απόδοση της θερμικής ενέργειας στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων θα γίνεται μέσω θερμικών υποσταθμών κτιρίων.

Η κυκλοφορία του νερού στο κλειστό δισωλήνιο σύστημα της τηλεθέρμανσης θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια αντλιών κυκλοφορίας, εγκατεστημένων στα αντλιοστάσια μεταφοράς και διανομής. Προβλέπεται η κατασκευή συνολικά τριών κύριων αντλιοστασίων μεταφοράς και διανομής. Παράλληλα σχεδιάζεται και η κατασκευή δύο βοηθητικών αντλιοστασίων για τη βελτιστοποίηση της υδραυλικής λειτουργίας εντός του οικισμού της Φλώρινας.

Κάλυψη φορτίου αιχμής & Εφεδρείας

Κάλυψη φορτίου αιχμής & Εφεδρεία

Για την ενίσχυση του συστήματος σε περιόδους αιχμής ζήτησης, αλλά και για εφεδρεία, και με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας της εγκατάστασης, προβλέπεται εφεδρικό λεβητοστάσιο, αποτελούμενο από λέβητες θερμού νερού, πιεστικού θαλάμου καύσης.  Το λεβητοστάσιο θα έχει την δυνατότητα καύσης ελαφρού πετρελαίου (EL – θέρμανσης) ή, εναλλακτικά, υγραερίου (LPG). Για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής στο ενεργειακό ισοζύγιο του συστήματος της ανακτώμενης στον ΑΗΣ και συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας, αλλά και για την εξομάλυνση της λειτουργίας των μονάδων ανάκτησης θερμότητας στον ΑΗΣ και του συστήματος μεταφοράς, προβλέπεται σύστημα 24ωρης αποθήκευσης της θερμότητας, αποτελούμενο από θερμοδοχεία.

Απολαβή θερμικής ισχύος

Απολαβή θερμικής ισχύος

Η ανάκτηση της θερμικής ενέργειας θα γίνεται στον ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης, με εγκατάσταση απολαβής της από τον ατμοστρόβιλο της μονάδας, μέσω διβάθμιας απομάστευσης ατμού. Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο προθερμαντών – συμπυκνωτών ατμού – νερού, για τη θέρμανση του νερού των δικτύων της τηλεθέρμανσης από τον απομαστευόμενο ατμό.

Βασικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, στην πλήρη του ανάπτυξη, θα είναι:

 • Δίκτυο αγωγών μεταφοράς.

  Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου χαλύβδινων προμονωμένων αγωγών μεταφοράς κατά EN253.  Οι αγωγοί μεταφοράς θα οδεύουν από τα αντλιοστάσια Α3 και Α4 (εντός του ΑΗΣ Μελίτης) προς τους συνδεόμενους οικισμούς. Ο αγωγός μεταφοράς προς την πόλη της Φλώρινας είναι ονομαστικής διαμέτρου DN450 mm και εκτιμώμενου μήκους σκάμματος ~ 14,3 km.

  Αντίστοιχα, για τον οικισμό Μελίτης ο αγωγός θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN200 mm και μήκους σκάμματος 2,9 km. Ο αγωγός μεταφοράς του οικισμού Μελίτης θα συνδέεται απευθείας με το δίκτυο διανομής του οικισμού.

  Αντίθετα, ο αγωγός μεταφοράς προς την πόλη της Φλώρινας θα καταλήξει στις εγκαταστάσεις αντλιοστασίου διανομής – λεβητοστασίου αιχμής / εφεδρείας A1/A2.

 • Δίκτυο διανομής Φλώρινας

  Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή των δικτύων διανομής θερμικής ενέργειας στην πόλη της Φλώρινας και τους συνδεόμενους οικισμούς.

  Για την πόλη της Φλώρινας προβλέπεται η κατασκευή δισωλήνιου υπόγειου δικτύου χαλύβδινων προμονωμένων αγωγών κατά EN253. Το εκτιμώμενο μήκος ορύγματος για το δίκτυο διανομής ανέρχεται σε 52,3  km και ονομαστικών διαμέτρων αγωγών από DN25 έως και  DN50 mm.

 • Κατασκευή παροχών

  Περιλαμβάνεται η πλήρη κατασκευή 2.534 παροχών για την σύνδεση των καταναλωτών.  Η κατασκευή του δικτύου θα είναι από υπόγειους προμονωμένους χαλύβδινους αγωγούς, εύρους ονομαστικών διαμέτρων DN20mm έως DN100mm.

 • Εγκαταστάσεις απολαβής θερμικής ισχύος

  Η κατασκευή όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων απολαβής θερμικής ισχύος από τον λιγνιτικό ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ Μελίτης.  Περιλαμβάνονται οι μετασκευές εντός του ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης, για την εγκατάσταση συμπυκνωτών/εναλλακτών και αγωγού διασύνδεσης του αντλιοστασίου Α3 με τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης, για την τροφοδότηση της τηλεθέρμανσης Φλώρινας με θερμικό φορτίο έως 70 MWth από τον ΑΗΣ Μελίτης.

 • Αντλιοστάσια Μεταφοράς & Διανομής

  Η κατασκευή αντλιοστασίων μεταφοράς και διανομής της θερμικής ενέργειας. Προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου διανομής Α1 και Α2 και αντλιοστασίου μεταφοράς Α3/Α4. Γ

  ια την διασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου προβλέπεται επιπρόσθετα η κατασκευή δύο βοηθητικών αντλιοστασίων  Β1 και Β2 μέσα στην πόλη της Φλώρινας. Τα αντλιοστάσια μεταφοράς θα λειτουργούν εν σειρά με μεταφορική ικανότητα ~ 1.200 m3/h.

  Η μεταφορική ικανότητα του κεντρικού αντλιοστασίου διανομής προσδιορίσθηκε στα 1.900 m3/h.

 • Λεβητοστάσιο Αιχμής - Εφεδρείας

  Η κατασκευή λεβητοστασίου αιχμής / εφεδρείας. Το λεβητοστάσιο αιχμής / εφεδρείας μαζί με το αντλιοστάσιο διανομής για την πόλη της Φλώρινας προβλέπεται να χωροθετηθούν στα αγροτεμάχια 2506, 2508 και 2509 του αγροκτήματος Φλώρινας σε συνολική έκταση περίπου 18 στρεμμάτων.

  Στο λεβητοστάσιο προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) λεβήτων θερμού νερού, πιεστικού θαλάμου καύσης ονομαστικής ισχύος ~ 27,5 MWth ο κάθε ένας.  Το λεβητοστάσιο θα έχει την δυνατότητα καύσης ελαφρού πετρελαίου (EL – θέρμανσης) ή, εναλλακτικά, υγραερίου (LPG).

 • Κατασκευή Δεξαμενών εναποθήκευσης

  Η κατασκευή δεξαμενών εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας.  Οι δεξαμενές θα κατασκευασθούν σε συστοιχίες των 2 έως 4 μονάδων και θα χωροθετηθούν  στο δυτικό τμήμα της πόλης της Φλώρινας.  Ο συνολικός όγκος των δοχείων αποθήκευσης θερμότητας θα είναι συνολικά ~ 1800 m3. Η στιγμιαία ικανότητα φόρτισης / αποφόρτισης των δοχείων θα είναι ~ 30 MWth. Η συνολική ικανότητα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας εκτιμάται σε 95 MWhth.

Χρηματοδότηση του έργου

Το έργο “ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020. Με την απόφαση  οικ. 8359/18.07.2017 (ΑΔΑ: ΨΚΤΦ465ΧΙ8-ΔΙ0) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)» .

Οσυνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.079.477 €.  Εξ' αυτών τα 9.767.432 € αποτελούν ίδια συμμετοχή του Φορέα Υλοποίησης – Κυρίου του έργου. Η υπόλοιπη δαπάνη αναμένεται να καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  Τα οικονομικά μεγέθη αναφέρονται προ έκπτωσης Αναδόχων και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου
Τηλεθέρμανση Σερρών

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Παρακαλούμε εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Αξιολογήστε το άρθρο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να υποβάλλετε αξιολόγηση.