Τηλεθέρμανση Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η Τηλεθέρμανση Δήμου Αλεξανδρούπολης με χρήση γεωθερμίας αναμένεται να δημοπρατηθεί με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό της επόμενες ημέρες.  Το σχεδιαζόμενο έργο προβλέπει την κατασκευή ~ 18 km δικτύου αγροτικής και αστικής τηλεθέρμανσης. Το σύστημα θα αξιοποιηθεί για θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις, καθώς και τη δυνατότητα θέρμανσης ~ 20 κτηρίων της γειτνιάζουσας περιοχής.

Hαναγκαία θερμική ισχύς του έργου ύψους ~ 9,8 MWth προβλέπεται να ληφθεί  από την αξιοποίηση υπάρχοντος γεωθερμικού  πεδίο χαμηλής ενθαλπίας. Το πεδίο αυτό βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή  Άνθειας – Αρίστηνου και Τραϊανούπολης. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η κατασκευή  δύο γεωθερμικών γεωτρήσεων βάθους 550 μέτρων η κάθε μία.

Στο αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται επίσης και η κατασκευή θερμικού σταθμού επιφάνειας ~ 220 τ.μ. Ο θερμικός υποσταθμός θα εγκατασταθεί στη δημοτική ενότητα Αρίστηνου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  Αναμένεται να εξυπηρετήσει τους συνδεόμενους στο δίκτυο καταναλωτές εντός της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για θέρμανση εσωτερικών χώρων ή και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Tο έργο έχει ήδη εξασφαλίζει την προβλεπόμενη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 6,6 εκατ. ευρώ. Η αναμενόμενη τιμή πώλησης της θερμικής ενέργειας ορίζεται στα 35 ευρώ/MWh πλέον των νόμιμων φόρων.

Εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας διανομής. Για οποιαδήποτε μεταβολή της τιμής πώλησης είναι απαραίτητη η τροποποίηση της άδειας διανομής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών.

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου
Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας
Τηλεθέρμανση Σερρών
Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης
Τηλεθέρμανση Φλώρινας
Τηλεθέρμανση Δήμου Αλεξανδρούπολης
Τηλεθέρμανση Κοζάνης

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.