Καταχωρήσεις κατά Βασίλειος Πανούσης

Μηχανισμός δίκαιης μετάβασης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να γίνει η πρώτη περιοχή του κόσμου με ουδέτερο περιβαλλοντικά κλίμα μέχρι το 2050. Αυτό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον εθνικό και ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών.

Η μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη αειφόρο οικονομία σημαίνει σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες σε όλους τους τομείς. Η επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 260 δις Ευρώ ετησίως μέχρι το 2030.

Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης παρουσιάστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020. Προσδοκάται να κινητοποιήσει τις δημόσιες επενδύσεις και να βοηθήσει στην απελευθέρωση των ιδιωτικών κεφαλαίων. Η ροή των κεφαλαίων προβλέπεται να γίνει μέσω χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (InvestEU) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.